Статус: прововая помощь
Четверг, 13 Января 2011, 19:43:33
1. Цей Порядок визначає процедуру видачі (відмови у видачі),
переоформлення, видачі дубліката чи анулювання дозволу на
проведення заходів із залученням тварин (далі - дозвіл), який
видається за принципом організаційної єдності юридичним особам та
фізичним особам - підприємцям, які проводять виставки, змагання
тварин, ярмарки, аукціони, вистави з тваринами, що мандрують,
організовують пересувні зоопарки тощо.

2. Видача (відмова у видачі), переоформлення, видача
дубліката чи анулювання дозволу здійснюється відповідно до Закону
України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"
( 2806-15 ) з урахуванням особливостей, передбачених Законом
України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) та цим Порядком.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному
в Законі України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ).

4. Для отримання дозволу юридична особа або фізична особа -
підприємець (далі - заявник) подає в дозвільний центр заяву, до
якої додається довідка про готовність до проведення заходу та
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців.

Довідка про готовність до проведення заходів, яка
підписується заявником, повинна містити інформацію про:

вид та найменування заходів;

місце їх проведення, відповідність умов утримання тварин
вимогам статті 7 Закону України "Про захист тварин від жорстокого
поводження" ( 3447-15 );

відповідність транспортного засобу вимогам статті 11 Закону
України "Про захист тварин від жорстокого поводження" ( 3447-15 ),
якщо заявник здійснює транспортування тварин;

час початку та припинення проведення заходів із залученням
тварин;

матеріально-технічні засоби, що будуть використовуватися під
час проведення заходів та утримання тварин у період між
проведенням заходів.

5. Заява та документи, що додаються до неї, подаються в
одному примірнику особисто заявником (керівником юридичної особи,
фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою.

Зазначені заява та документи можуть бути надіслані
рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис
заявника (фізичної особи - підприємця) та уповноваженої ним особи
засвідчується нотаріально.

Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей,
зазначених у заяві та документах, що додаються до неї.

6. Заява та документи, що додаються до неї, передаються
державним адміністратором до відповідного державного органу
ветеринарної медицини.

На підставі поданих документів головний державний інспектор
ветеринарної медицини протягом двох робочих днів призначає
державних інспекторів ветеринарної медицини для проведення
перевірки даних, зазначених в поданих документах, та стану
здійснення ветеринарно-санітарних заходів.

За результатами перевірки оформляється відповідний акт, в
якому зазначається стан здійснення ветеринарно-санітарних заходів,
а в разі, коли заходи не здійснювалися, - детальний опис виявлених
порушень з посиланням на відповідну вимогу законодавства.

Зазначений акт подається головному державному інспекторові
ветеринарної медицини відповідного територіального органу для
прийняття рішення про видачу дозволу чи відмову в його видачі.

7. Дозвіл видається заявнику за умови здійснення
ветеринарно-санітарних заходів протягом 30 днів з дати надходження
заяви (форма дозволу додається).

У разі відмови у видачі дозволу заявнику в установлений
законом строк надсилається письмове повідомлення з обґрунтуванням
причини відмови.

Дозвіл видається на безоплатній основі.

Строк дії дозволу не може становити більш як 30 днів.

8. Заявникові може бути відмовлено у видачі дозволу з
підстав, визначених у частині шостій статті 38 Закону України "Про
ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) та частині п'ятій статті 4-1
Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності" ( 2806-15 ).

9. Дозвіл може бути анульовано з підстав, визначених у
частині шостій статті 38 Закону України "Про ветеринарну медицину"
( 2498-12 ) та частині сьомій статті 4-1 Закону України "Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ).

10. Дії посадових осіб державних органів ветеринарної
медицини можуть бути оскаржені в установленому законодавством
порядку.


Додаток
до Порядку

Герб України
____________________________________________________
(найменування державного органу ветеринарної медицини)
____________________________________________________

ДОЗВІЛ
на проведення заходів із залученням тварин
________________________________________________
(найменування заходів)

N _______ від ___________ 20__ р.


__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи -
підприємця, найменування юридичної особи)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(поштовий індекс, місце проживання або місцезнаходження,
телефон, ідентифікаційний
__________________________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи),
__________________________________________________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця,
платника податків
__________________________________________________________________
та інших обов'язкових платежів)
__________________________________________________________________
(місце проведення заходів із залученням тварин)
__________________________________________________________________
(інформація про заходи із зазначенням видів тварин,
які будуть залучені до їх проведення)
__________________________________________________________________
(час початку та припинення проведення заходів
із залученням тварин)
__________________________________________________________________
(транспортні засоби, що будуть використовуватися
для транспортування тварин)

Строк дії дозволу
з ____ ____________ 20__ р. до ____ ___________ 20__ р.

Головний державний інспектор
ветеринарної медицини ____________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.