Статус: прововая помощь
Четверг, 13 Января 2011, 19:41:59
1. Грошові зобов'язання або податковий борг, у тому числі
пеня за порушення строків розрахунків під час здійснення операцій
у сфері зовнішньоекономічної діяльності, штрафи за порушення вимог
валютного законодавства, а також реструктуризований, розстрочений
або відстрочений податковий борг (у тому числі нараховані на такий
податковий борг відсотки), що після ліквідації платника податків,
не пов'язаної з банкрутством, залишилися непогашеними у зв'язку з
недостатністю майна платника податків або майна засновників чи
учасників, якщо вони несуть повну або додаткову відповідальність
за зобов'язаннями платника податків згідно із законодавством, а в
разі ліквідації філії, відділення чи іншого відокремленого
підрозділу юридичної особи - їх майна та майна юридичної особи
незалежно від того, чи є вона платником податку, збору, стосовно
якого виникло грошове зобов'язання або виник податковий борг таких
філії, відділення чи іншого відокремленого підрозділу, вважаються
безнадійним боргом і підлягають списанню відповідно до цього
Порядку.

Дія цього Порядку поширюється також на непогашені грошові
зобов'язання або податковий борг фізичної особи - платника
податків, яка померла або визнана судом безвісно відсутньою або
оголошена померлою чи визнана недієздатною, крім випадків, коли
з'являються інші особи, що вступають у права спадщини, незалежно
від часу набуття таких прав.

2. Безнадійний податковий борг підлягає списанню за рішенням
керівника (заступника керівника) органу державної податкової
служби, оформленого згідно з додатком, яке приймається на підставі
одного з таких документів:

витяг або довідка державного реєстратора про внесення змін до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців, які підтверджують внесення запису про державну
реєстрацію припинення юридичної особи шляхом її ліквідації;

повідомлення державного органу реєстрації актів цивільного
стану про смерть фізичної особи (платника податків);

рішення суду про визнання фізичної особи (платника податків)
безвісно відсутньою або померлою чи недієздатною.

3. У разі коли контролюючий орган не є органом державної
податкової служби, рішення про списання податкового боргу
приймається органом державної податкової служби за зверненням
контролюючого органу, яке подається разом з одним із документів,
зазначених у пункті 2 цього Порядку.

4. Рішення про списання безнадійного податкового боргу
складається у двох примірниках, один з яких передається органу
державної податкової служби, другий - контролюючому органу. У разі
коли контролюючий орган є органом державної податкової служби,
рішення складається в одному примірнику.

5. Податкові повідомлення - рішення або податкові вимоги
вважаються відкликаними у день прийняття органом державної
податкової служби рішення про списання безнадійного податкового
боргу в повному обсязі.

6. Сума безнадійного податкового боргу платника податків
визначається контролюючими органами за даними автоматизованої
інформаційної облікової системи органу державної податкової служби
на день прийняття рішення про списання такого боргу.

7. Відомості про прийняття рішення про списання безнадійного
податкового боргу вносяться до автоматизованої інформаційної
облікової системи органу державної податкової служби із
зазначенням дати прийняття такого рішення.


Додаток
до Порядку

Відбиток штампу
контролюючого органу

РІШЕННЯ N
від _________________ року
про списання безнадійного податкового боргу


Я, __________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

на підставі статей 67 та 97 Податкового кодексу України та
відповідно до рішення ____________________________________________
(найменування органу державної податкової служби)

___________________________ від "___"____________ ____ року N ____

вирішив списати безнадійний податковий борг ______________________
(ідентифікаційний код та
__________________________________________________________________
найменування - для юридичних осіб; реєстраційний номер облікової
картки платника податків або
_________________________________________________________________
серія і номер паспорта, прізвище та ініціали - для фізичних осіб)

за такими податками, зборами:

---------------------------------------------------------------------------
|Найменування| Код | Безнадійний податковий борг, який підлягає |
| податку, | бюджетної | списанню, гривень |
| збору |класифікації|-----------------------------------------------|
| | |усього| у тому числі |
| | | |----------------------------------------|
| | | | податкові |пеня| штрафні | плата |
| | | |зобов'язання| |(фінансові)|(відсотки)|
| | | | | | санкції | за |
| | | | | | |податковий|
| | | | | | | кредит |
---------------------------------------------------------------------------

Керівник контролюючого органу ____________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)