Статус: прововая помощь
Вторник, 11 Января 2011, 00:13:04
1. У главі 1:

1.1. Абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:
"Термін "об'єкт контролю" вживається в значенні терміна
"розпорядник державних коштів", визначеного Законом України "Про
здійснення державних закупівель" ( 2289-17 ).

1.2. У пункті 3:
абзац шостий викласти в такій редакції:
"звернення - заява або скарга суб'єкта права звернення, що
надійшли до органів ДКРС щодо факту порушення законодавства про
закупівлі, наслідком якого стало порушення його законних прав та
інтересів";
доповнити пункт після абзацу десятого новим абзацом
одинадцятим такого змісту:
"стадія державної закупівлі - будь-який момент державної
закупівлі протягом всього періоду її тривалості, починаючи з
планування та оприлюднення інформації про державну закупівлю і до
повного виконання зобов'язань за договором, укладеним за її
результатами".
У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати відповідно абзацом
дванадцятим;
в абзаці дванадцятому слово "учасник" замінити словами
"суб'єкт права звернення", після слів "юридична особа (резидент
або нерезидент), що" доповнити словом "документально" та слова
"тендерну пропозицію" замінити словами "пропозицію конкурсних
торгів".

2. У главі 2:

2.1. Доповнити пункт 2 абзацом такого змісту:
"Підготовка до виїзної перевірки здійснюється відповідно до
вимог пункту 7 Порядку проведення інспектування державною
контрольно-ревізійною службою, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20.04.2006 N 550 ( 550-2006-п )".

2.2. В абзаці третьому пункту 3 слово "учасника" виключити.

2.3. Пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Для здійснення контролю за державними закупівлями органи
ДКРС на підставах, визначених нормативно-правовими актами, можуть:
робити запити об'єктам контролю, брати участь у засіданнях
комітету з конкурсних торгів на всіх стадіях державних закупівель
під час здійснення контрольних заходів, бути присутніми як
залучені спеціалісти відповідно до частини четвертої абзацу
двадцять п'ятого статті вісімнадцятої Закону України "Про
здійснення державних закупівель" ( 2289-17 ) під час розгляду
скарг органом, уповноваженим на це законом, та проводити перевірки
державних закупівель з питань, що розглядаються під час
оскарження, отримувати документи та відповідну інформацію до
початку та в процесі перевірки державних закупівель, у тому числі
отримувати від органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій, Національного
банку України та його установ, банків, фінансових установ
інформацію, що стосується діяльності та фінансового стану об'єкта
контролю".

2.4. В абзаці першому пункту 5 слово "учасника" замінити
словами "суб'єкта права звернення".

2.5. У пункті 6:
у першому та другому реченнях абзацу першого слово "учасника"
виключити, в третьому реченні слово "учасника" замінити словами
"суб'єкта права звернення";
в абзаці другому слово "учасника" виключити.

2.6. Доповнити пункт 7 абзацом такого змісту:
"Невиїзна перевірка державних закупівель розпочинається
шляхом направлення до об'єкта контролю запиту на отримання
документів або надання відповідної інформації".

2.7. Доповнити пункт 8 після слова "фактичному" словами "та
документальному".

2.8. У пункті 14 слова "із зазначенням закупівель, які
перевіряються" виключити.

2.9. У пункті 15 слово "забезпечують" замінити словами
"зобов'язані забезпечити".

2.10. У пункті 16:
доповнити абзац другий після слів "перевірки державних
закупівель шляхом" словами "безпосереднього контролю відповідності
проведення процедури державної закупівлі положенням чинного
законодавства у сфері державних закупівель на об'єкті контролю";
доповнити абзац третій після слів "має право" словами
"притягнути до адміністративної відповідальності в межах наданих
повноважень".

2.11. У пункті 17:
абзац другий викласти в такій редакції:
"Надання завірених копій документів об'єкта контролю
посадовим особам органу ДКРС щодо проведення процедур державних
закупівель для підтвердження фактів, викладених в акті перевірки
або акті перевірки з окремих питань, забезпечується головою
комітету з конкурсних торгів, іншою уповноваженою ним особою або
керівником чи заступником керівника об'єкта контролю";
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"З метою попередження порушень у сфері державних закупівель
органи ДКРС мають право аналізувати документи комітету з
конкурсних торгів на будь-якій стадії їх складання та за
результатами такого аналізу, у разі встановлення порушень,
пред'являти вимоги щодо усунення виявлених порушень відповідно до
пункту 7 статті 10 Закону України "Про державну
контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ).
Надання копій бухгалтерських документів (у разі потреби)
забезпечується головним бухгалтером або його заступником, або
уповноваженою на це посадовою особою об'єкта контролю.
Якщо у наданні завірених копій документів відмовлено, про це
зазначається в акті перевірки або акті перевірки з окремих
питань.".

2.12. Пункт 21 викласти в такій редакції:
"21. Перевірка державних закупівель може бути призупинена за
рішенням керівника органу ДКРС на підставі письмового подання
посадової особи органу ДКРС, яка її проводить. У разі призупинення
складається акт перевірки з окремих питань, який оформлюється у
тому самому порядку, що й акт перевірки державних закупівель.
Перевірка державних закупівель може призупинятися у таких
випадках:
а) якщо не відбулися всі стадії державної закупівлі;
б) у разі потреби проведення зустрічних звірок (направлення
запитів);
в) під час оскарження процедур державних закупівель;
г) у разі проведення перевірки декількох процедур державних
закупівель в межах одного контрольного заходу, якщо не завершені
всі стадії однієї з цих процедур державних закупівель.
Акт перевірки з окремих питань не складається у разі
призупинення перевірки державних закупівель на строк, що не
перевищує 3 робочих дні.
У разі виявлення порушень у сфері державних закупівель
керівнику об'єкта контролю направляються вимоги щодо їх усунення.
Поновлення проведення перевірки державних закупівель можливе
за рішенням керівника органу ДКРС. Поновлена перевірка державних
закупівель може бути виїзною чи невиїзною незалежно від того, яким
чином вона була розпочата.
У разі поновлення перевірки державних закупівель посадовим
особам органу ДКРС та залученим спеціалістам при здійсненні ними
виїзної перевірки державних закупівель видаються направлення із
зазначенням строку перебування на об'єкті контролю, який не
повинен перевищувати загального строку перебування на об'єкті
контролю, передбаченого пунктом 12 цього Порядку.
Строк, на який зупинено перевірки державних закупівель, не
включається до тривалості її проведення.
У разі зупинення перевірки державних закупівель орган ДКРС
надсилає об'єкту контролю та органу, який ініціював проведення
перевірки державних закупівель, письмове повідомлення про дату
зупинення перевірки державних закупівель.".

2.13. У пункті 22:
у першому реченні абзацу першого слова "що унеможливлюють
проведення" замінити словами "що унеможливлюють або перешкоджають
проведенню"; в абзаці третьому після слів "строків їх виконання"
доповнити словами "та інформує орган управління об'єкта контролю".

3. У главі 3:

3.1. У пункті 1:
абзац перший викласти в такій редакції:
"1. Результати перевірки державних закупівель, проведеної
органами ДКРС, викладаються в акті перевірки. У випадках
призупинення перевірки - в акті перевірки з окремих питань";
абзац третій викласти в такій редакції:
"Акт перевірки (акт перевірки з окремих питань) підписується
головою комітету з конкурсних торгів, керівником, головним
бухгалтером об'єкта контролю, а у разі їх відсутності - іншими
уповноваженими на виконання їх функцій особами та посадовою особою
органу ДКРС. У разі проведення перевірки посадовими особами органу
ДКРС і залученими спеціалістами у складі групи акт перевірки (акт
перевірки з окремих питань) підписує керівник групи".

3.2. Пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Інформація про перевірки державних закупівель може
передаватися органами ДКРС іншим суб'єктам правовідносин у межах
повноважень, передбачених законом".

3.3. Пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. При погодженні органом, який уповноважений на це законом,
процедури закупівлі в одного учасника, інших питань державних
закупівель посадові особи структурного підрозділу з питань
державних закупівель ГоловКРУ можуть вивчати документи, надані на
погодження, проводити аналіз порушених у них питань щодо
відповідності законодавству та інформують керівництво
уповноваженого органу за результатами".