Статус: прововая помощь
Среда, 02 Марта 2011, 23:44:30
ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ВИЛУЧЕННЯ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ДОКУМЕНТІВ, ЩО СВІДЧАТЬ ПРО
ПРИХОВУВАННЯ (ЗАНИЖЕННЯ) ОБ'ЄКТІВ ОПОДАТКУВАННЯ, НЕСПЛАТУ ПОДАТКІВ ТА ІНШИХ ПЛАТЕЖІВ


Затверджено Наказом Державної податкової адміністрації України
від 1 липня 1998 р. N 316

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 грудня 1998 р. N 802/3242

Відповідно до пункту 6 статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" Державна податкова адміністрація України встановлює наступний порядок вилучення у підприємств, установ та організацій тих документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, які свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків та інших платежів.

I. ОБСЯГ ТА СКЛАД ДОКУМЕНТІВ, ЩО ВИЛУЧАЮТЬСЯ.

Підстави для вилучення документів

1. Вилучення документів (із залишенням копій), що свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків, інших платежів чи приховування інших об'єктів від оподаткування, здійснюється посадовою особою органів державної податкової служби та є заходом примусового позбавлення підприємств, установ та організацій (далі - підприємства) - незалежно від їх організаційно-правової форми власності (включаючи підприємства за участю іноземних юридичних і фізичних осіб), можливості користуватися зазначеними документами.

2. Вилученню у підприємств підлягають первинні документи (тобто письмові свідоцтва, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення), грошові документи, облікові регістри (тобто носії спеціального формату (паперові, машинні) у вигляді відомостей, ордерів, книг, журналів машинограм тощо, призначені для хронологічного, систематичного або комбінованого нагромадження, групування та узагальнення інформації з первинних документів, що прийняті до обліку), кошториси, декларації та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, а також інші довідкові матеріали та розрахунки, за винятком документів, що містять відомості, визначені в законодавчому порядку такими, що становлять державну таємницю.

3. Якщо під час перевірки встановлено факт приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплати податків та інших платежів, то вилучення документів у підприємств провадиться на підставі письмово вмотивованої постанови органу державної податкової служби. Постанова про проведення вилучення документів (надалі - Постанова) оформляється за встановленою формою, згідно з додатком 1 до цієї Інструкції.

II. ОСОБИ, ЯКІ МАЮТЬ БУТИ ПРИСУТНІМИ ПІД ЧАС
ВИЛУЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

4. Вилучення документів здійснюється в присутності тих посадових осіб підприємства, у яких вилучають документи. При цьому зазначені особи мають право робити заяви з приводу дій посадових осіб органу державної податкової служби; такі заяви підлягають занесенню до Протоколу вилучення документів (надалі - Протокол) за встановленою формою згідно з додатком 2.

5. В окремих випадках для надання організаційної та технічної допомоги у вилученні документів керівники органу державної податкової служби запрошують на допомогу посадовій особі, яка здійснює вилучення документів, відповідних спеціалістів - з оплатою їхньої роботи за трудовою угодою відповідно до чинного законодавства. У разі потреби здійснюються й інші витрати, які можуть виникнути при проведенні вилучення документів (наприклад, зняття ксерокопій з документів, що вилучаються).

6. Якщо посадові особи підприємства чинять протидію вилученню документів чи є реальна загроза знищення, приховування цих документів та інших дій з метою унеможливити доступ до них представників податкової служби, то працівники, підрозділів податкової міліції надають допомогу тій посадовій особі органу державної податкової служби, яка проводить вилучення.

III. ПОРЯДОК ВИЛУЧАННЯ ДОКУМЕНТІВ І СКЛАДАННЯ
ПРОТОКОЛУ ВИЛУЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

7. Перед вилученням документів посадова особа органу державної податкової служби визначає перелік тих документів, які підлягають вилученню, та встановлює їхнє місцезнаходження або зберігання.

8. При проведенні вилучення документів посадова особа органу державної податкової служби подає керівникам підприємства Постанову, складену тією посадовою особою органу державної податкової служби, яка здійснює вилучення на підставі виявлених фактів. У випадках відмови від добровільного видання документів останні вилучаються посадовою особою органу державної податкової служби за участю представників податкової міліції.

9. Посадова особа органу державної податкової служби, яка проводить вилучення документів, здійснює ретельний перегляд документів, які підлягають вилученню, в місцях їхнього зберігання. У випадках їхньої непридатності для подальшого огляду або у разі недооформлення томів документів (непідшиті, непронумеровані, непідписані тощо) в присутності посадової особи органу державної податкової служби ці документи дооформлюються посадовими особами підприємства у відповідності до вимог щодо оформлення документів і документообігу в бухгалтерському та податковому обліку.
Посадова особа органу державної податкової служби, яка здійснює вилучення документів, одночасно складає Опис оригіналів документів, що вилучені зі справ (надалі - Опис документів), у відповідності до форми згідно з додатком 3 та проводить фіксацію їхнього змісту, про що робиться запис у Протоколі.
У присутності посадової особи підприємства посадова особа органу державної податкової служби, яка здійснює вилучення, знімає копії з документів, що вилучаються, на яких зазначаються підстава та дата їх вилучення. Якщо керівник підприємства відмовляється від отримання копій з документів, що вилучаються, то посадова особа органу державної податкової служби, яка здійснює вилучення документів, робить про це відмітку в Протоколі.

10. Вилучення оформляється Протоколом. Копія Протоколу вручається під розпис посадовим особам підприємства. Якщо керівники підприємства відмовляються від проставляння підпису під Протоколом, то посадова особа органу державної податкової служби, яка здійснює вилучення документів, робить відмітку в Протоколі.
При цьому посадовим особам підприємства, які відмовилися від підпису, надається право дати письмове пояснення про причини відмови, що засвідчується в Протоколі.
У випадках складання Опису документів його копія вручається під розпис посадовим особам підприємства, у яких було здійснено вилучення документів. Про вручення копій Протоколу і Опису документів під розписку посадовим особам підприємства, у яких було проведено вилучення документів, робиться відмітка в Протоколі.

11. Якщо під час перевірки керівники підприємства сповістили особу, яка проводить перевірку, про втрату або знищення документів, то за пропозицією посадової особи органу державної податкової служби, яка здійснює вилучення документів, керівник підприємства письмовим наказом (або усним розпорядженням) призначає комісію з розслідування причин втрати або знищення документів. Проведену комісією роботу оформляють актом, який затверджується керівником підприємства.
Копія акта повинна бути подана посадовій особі органу державної податкової служби, яка здійснює вилучення документів. У разі потреби для участі в роботі комісії посадова особа органу державної податкової служби, яка здійснює вилучення документів, може запросити представників правоохоронних органів та державного пожежного нагляду системи органів внутрішніх справ.

12. У прикінцевій частині Протоколу зазначається, що вилучені документи упаковані та передані в повному обсязі посадовій особі органу державної податкової служби, яка здійснювала вилучення документів.

13. Замість вилучених документів у справах підприємств залишаються їхні копії та Опис документів або, у відповідних випадках, Опис документів; останній засвідчується підписами посадової особи органу державної податкової служби та головного бухгалтера чи інших відповідальних посадових осіб підприємства. Якщо на підприємстві залишився лише Опис документів, то копії тих документів, що були вилучені, потрібно надати підприємству не пізніше трьох діб з дня вилучення.

14. Якщо головний бухгалтер чи інші відповідальні посадові особи підприємства відмовляються від підписання Опису документів, то посадова особа, органу державної податкової служби, яка здійснює вилучення документів, робить відповідну відмітку в Протоколі.
На вилучених документах забороняється робити будь-які відмітки та написи.

15. Вилучені документи передають на зберігання до органу державної податкової служби посадовій особі, яка відповідає за їх зберігання, та зберігають (до прийняття рішення керівниками органу державної податкової служби про їх огляд, перевірку та дослідження) у спеціальному приміщенні, яке обладнане охоронною і протипожежною сигналізацією та має стелажі. Вікна приміщення повинні бути загратованими, а двері - металевими або оббитими металом. За відсутності такого приміщення вилучені документи зберігаються в сейфі або металевій шафі.

16. Вилучені документи повертаються підприємствам за рішенням керівників органу державної податкової служби, під розписку про одержання документів, кур'єром або пересиланням поштою. У випадках, коли за рішенням керівників органу державної податкової служби вилучені документи підприємств передаються підрозділам податкової міліції або у випадках, передбачених законодавством іншим правоохоронним органам, в Протоколі і Описі документів проставляється відповідний запис.

17. Постанова і Протокол є бланками суворої звітності, тому їх обов'язково слід пронумерувати і зберігати у сейфі або металевій шафі. Право видачі вказаних бланків належить керівникам органу державної податкової служби.

18. Реєстрація виданих бланків Постанов і Протоколів провадиться в журналі обліку видачі бланків суворої звітності, в якому робляться відмітки про їх використання та повернення в разі невикористання.

__________________________________________________________________________________

Додаток 1
до Інструкції про порядок вилучення
посадовими особами органів державної
податкової служби України у підприємств,
установ та організацій документів, що
свідчать про приховування (заниження)
об'єктів оподаткування, несплату
податків та інших платежів

ПОСТАНОВА
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВИЛУЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ N_____

від "___" _________ 199__р.

Як наслідок проведення огляду і перевірки документів у _________________________________ _______________________________________________________________________________________
(повна назва суб'єкта, який підлягає перевірці, його адреса)

на підставі того, що ______________________________________________________________________
(причина, з якої здійснюється вилучення)

та керуючись статтею 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" від 5 лютого 1998 року,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

у зазначеного вище суб'єкта провести вилучення ____________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові
_______________________________________________________________________________________
особи, якій доручається здійснити вилучення)
наступних документів ____________________________________________________________________
(назва документів, з чим пов'язані або про що свідчать)

ВИЛУЧЕННЯ ЗАСВІДЧИЛИ:
________________________________ __________ _____________ _____________________________
(керівник податкового органу, (підпис) (ініціали, прізвище)
який затверджує вилучення)

М. П.
___________________________________________ ____________ ______________________________ (особа, яка здійснює вилучення) (підпис) (ініціали, прізвище)

З Постановою ознайомився
____________________________________________ ____________ _________________________ (керівник суб'єкта, у якогоздійснюється вилучення) (підпис) (ініціали, прізвище)

_______________________________________________________________________________________

Додаток 2
до Інструкції про порядок вилучення посадовими
особами органів державної податкової служби
України у підприємств, установ та організацій документів,
що свідчать про приховування (заниження) об'єктів
оподаткування, несплату податків та інших платежів

ПРОТОКОЛ
ВИЛУЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ N __

від "__" ___________199__ р.

На підставі постанови N від "___" __________________________________________199__ р., затвердженої____________________________________________________________________________
(назва державного податкового органу, який затвердив
постанову про вилучення та здійснює його)

в особі _________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи, яка проводить вилучення)

За участю______________________________________________________________________________,
(прізвища, імена та по батькові присутніх)

які працюють ___________________________________________________________________________
(місце роботи)

проведено вилучення документів___________________________________________________________
(повна назва суб'єкта, його адреса; прізвище, ім'я, по батькові _______________________________________________________________________________________посадової особи, в якої вилучені документи; додати перелік

_______________________________________________________________________________________
документів, які вилучаються, а у випадку складання спеціального опису документів, які вилучаються зробити про це запис)

Поіменованим вище особам роз'яснено їх право бути присутніми при всіх діях працівника державного податкового органу проведення вилучення, і робити заяву з приводу його дій, які викликають незгоду. Присутнім, крім того, роз'яснено, що, на підставі ст. 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" від 5 лютого 1998 року, вони мають право засвідчити факт змісту і наслідок вилучення у цьому обсязі і складі документів.

Перед початком вилучення працівником державного податкового органу була подана зазначена постанова про вилучення документів, після чого _______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи, в якої вилучають документи)

запропоновано видати: ___________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
(перелік документів, які підлягають вилученню)

_______________________________________________________________________________________

Сторінка 2

Заяви і зауваження, які зробили присутні (перед текстом зауважень вказати прізвище, ініціали та посаду особи, яка зауважує):

Протокол, складений посадовою особою державного податкового органу, записано правильно.

ПІДПИСИ:

Присутні:
_____________________ __________
(прізвище, ініціали) (підпис)
_____________________ __________
(прізвище, ініціали) (підпис)
_____________________ __________
(прізвище, ініціали) (підпис)

Посадова особа, яка проводила вилучення
" _______________________________________________________ __________
(назва посади, назва державного податкового органу; (підпис)
прізвище, ініціали)
Одержав: копію Протоколу "___" ___________________ 199__ р;

копію Опису документів, які вилучені "___" ___________ 199__ р. ________________________________________________________ ___________
(назва посади, прізвище та ініціали посадової - (підпис)
особи, якій вручені копія Протоколу і копія опису вилучення)

_______________________________________________________________________________________

Додаток 3
до Інструкції про порядок вилучення посадовими
особами органів державної податкової служби
України у підприємств, установ та організацій
документів, що свідчать про приховування
(заниження) об'єктів оподаткування,
несплату податків та інших платежів

ОПИС
ОРИГІНАЛІВ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ВИЛУЧЕНІ ЗІ СПРАВ
ЗГІДНО З ПРОТОКОЛОМ N ___ ВІД "___"____________ 199__РОКУ

У _____________________________________________________________________________________
(повна назва суб'єкта, у якого здійснюється вилучення; його адреса)

N з/п.
Вилучені документи Назва спра-ви, з якої вилучено
документи Кількість
аркушів
(прописом)
Примітка


назва
документа номер
дата


Всього вилучено документів ______________________________________________________________
(кількість аркушів записати цифрою та прописом)

одиниць назв на_________________________________________________________________________
(кількість аркушів записати цифрою та прописом)


ОПИС ЗАСВІДЧИЛИ:
______________________________ ____________ ______________________
(посада особи, яка здійснювала (підпис) (ініціали, прізвище)
вилучення)


______________________________ _____________ ______________________
(керівник - посада; назва (підпис) (ініціали, прізвище)
суб'єкта, у якого здійснювалося
вилучення)

_____________________________ ______________ _______________________
(головний бухгалтер) (підпис) (ініціали, прізвище)