Статус: прововая помощь
Порядок підвищення кваліфікації адвокатами України

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Рішенням Вищої кваліфікаційної

комісії адвокатури

від «03» вересня 2010 року № V/21-421


ПОРЯДОК

підвищення кваліфікації адвокатами України
1. Дія цього Порядку поширюється на адвокатів які здійснюють адвокатську діяльність у формах визначених Законом України «Про адвокатуру».

2. Підвищення кваліфікації адвокатів має забезпечувати безперервне поглиблення, розширення й оновлення професійних знань, умінь та навичок, здобуття нової спеціалізації або кваліфікації на основі раніше здобутої освіти і практичного досвіду, підтримання на належному рівні знань у питаннях, з яких вони згідно з чинним законодавством, незалежно від сфери своєї переважної спеціалізації, якщо така має місце, зобов'язані надавати юридичну допомогу за призначенням органів досудового слідства або суду, а також безкоштовно, та забезпечення адвокатів достатньою інформацією про зміни у чинному законодавстві.

3. Підвищення кваліфікації адвокатів має:

- зміцнювати їх правові навички;

- підвищувати рівень усвідомлення ними етичних питань;

- підвищувати рівень усвідомлення ними прав людини;

- навчати адвокатів повазі до прав та інтересів клієнтів;

- навчати адвокатів захисту прав клієнтів і сприянню їхньому здійсненню;

- навчати адвокатів сприянню належному відправленню судочинства.

4. Загальна організація підвищення кваліфікації адвокатів здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури, які, зокрема:

- планують заходи щодо підвищення кваліфікації адвокатів;

- покладають на адвокатів обов’язок підвищити їх кваліфікацію;

- щорічно узагальнюють інформацію про підвищення кваліфікації адвокатів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

5. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури:

- встановлює порядок та форми підвищення кваліфікації адвокатів;

- надає навчальним закладам рекомендації щодо розробки професійних програм підвищення кваліфікації адвокатів;

- координує роботу кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури з питань підвищення кваліфікації адвокатів;

- встановлює акредитаційні стандарти та проводить акредитацію професійних програм підвищення кваліфікації адвокатів.

6. Видами підвищення кваліфікації адвокатів, що забезпечують її безперервність, є:

- навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації адвокатів у вищих навчальних закладах ІІІ та IV рівня акредитації з отриманням відповідного сертифіката вищого навчального закладу;

- участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, тренінгах тощо, які організуються та проводяться за участю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури в Україні та за кордоном;

- участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, тренінгах тощо, які організуються та проводяться регіональними, загальнодержавними та міжнародними спілками та асоціаціями адвокатів та громадськими організаціями юристів, в Україні та за кордоном;

- навчання у Школах адвокатської майстерності та центрах підвищення кваліфікації при кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

- публікації наукових або науково-методологічних статей у професійних юридичних виданнях;

- підготовка монографій, підручників, посібників, тощо;

- самостійне навчання (самоосвіта);

- інша діяльність визначена у Додатку № 1 до цього Порядку.

Адвокат має право вільно обирати види підвищення своєї кваліфікації.

7. Професійні програми підвищення кваліфікації передбачають навчання:

а) за загальною складовою - удосконалення та оновлення знань і умінь з правових, методологічних, етичних та інших питань професійної діяльності адвоката;

б) за галузевою складовою - здобуття додаткових знань, умінь з новітніх досягнень у певній галузі права чи сфері діяльності.

Професійні програми підвищення кваліфікації адвокатів розробляються навчальними закладами ІІІ та IV рівня акредитації на підставі рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

Термін підвищення кваліфікації адвокатів за професійними програмами визначається Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури.

З метою оцінки результатів засвоєння професійних програм підвищення кваліфікації проводиться підсумковий контроль шляхом проведення тестування.

Адвокати, які успішно пройшли тестування за професійними програмами, отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури зразка.

Підвищення кваліфікації адвокатів за професійними програмами на першому році адвокатської діяльності здійснюються обов’язково.

8. З метою оцінювання підвищення кваліфікації адвокатів встановлюється період у п’ять років (період оцінювання).

9. За основу оцінювання підвищення кваліфікації адвокатів приймається система залікових балів визначена у Додатку 1 до цього Порядку. Якщо інше не зазначено у Додатку 1 до цього Порядку, один заліковий бал дорівнює одній годині навчання.

10. Адвокат має отримати не менш ніж 60 залікових балів протягом періоду оцінювання, визначеного у п. 8 цього Порядку.

Адвокат має отримати не менше ніж 12 залікових балів кожного року протягом періоду оцінювання, визначеного у п. 8 цього Порядку.

В разі, якщо протягом періоду оцінювання адвокат здійснював професійну діяльність менш ніж одинадцять місяців на рік, мінімальна кількість залікових балів зменшується пропорційно.

Надлишок залікових балів, отриманих протягом періоду оцінювання, може бути перенесений до наступного періоду оцінювання в кількості, що не перевищує 24 балів.

11. В разі тривалої (понад трьох місяців) втрати працездатності або з інших поважних причин, рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури адвокат може бути звільнений від обов’язку підвищення кваліфікації протягом періоду оцінювання повністю або частково.

12. Адвокат зобов’язаний самостійно вести облік залікових балів та зберігати відповідні сертифікати або інші документи, що підтверджують підвищення його кваліфікації протягом наступного періоду оцінювання.

Зазначені документи можуть бути витребувані у адвоката в разі надходження до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії скарг (окремих ухвал, подань, постанов) про порушення, вчинені адвокатом або низький рівень наданої ним правової допомоги та враховуються при розгляді справи про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності або покладення на нього обов'язку підвищити свою кваліфікацію.

13. Фінансування підвищення кваліфікації адвокатів може здійснюватися за рахунок коштів кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, регіональних, загальнодержавних та міжнародних спілок та асоціацій адвокатів, інших громадських організацій, адвокатських об’єднань, окремих адвокатів та інших джерел, не заборонених законодавством.

14. До адвокатів, які не виконують обов’язки щодо постійного вдосконалення своїх знань і професійної майстерності, не виконують вимог цього Порядку, рішень кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури про підвищення кваліфікації адвокатів, можуть бути застосовані заходи дисциплінарної відповідальності в порядку, передбаченому діючим законодавством про адвокатуру за порушення Правил адвокатської етики.

15. Цей порядок вводиться в дію з «01» січня 2011 року.