Статус: прововая помощь

До ______________ міського суду
______________ області,
_____________________________
(адреса суду)

Позивач: Клименко Артур Володимирович,
проживає за адресою: ___________________
(вказати адресу проживання, засоби зв’язку)

Відповідач: Управління праці і соціального
Захисту населення м.___________
______________________________________
(адреса місцезнаходження, та засоби зв’язку)

ПРО СТЯГНЕННЯ ОДНОРАЗОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ,
ЗА ШКОДУ ЗДОРОВ'Ю, ПРИЧИНЕНУ ВНАСЛІДОК
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВЯ, Клименко Артур Володимирович, є учасником ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, 1-ї категорії, що підтверджується посвідченням серії С № 45563 від __________ року, виданим ________________________ (вказати ким виданий), а також інвалідом війни 2 групи, що підтверджується посвідченням серії Б № 66705, виданого __________ р. УП та СЗН м.______________, довідкою МСЕК серії СВ № 009876 від ________________ р.
Відповідно абзацу третього частини 1 ст. 48 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи" (796-12), позивачу гарантовано одноразову компенсацію "учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сім'ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою", зазначена одноразова допомога виплачується в слідуючи розмірах:
• інвалідам 3 групи — 30 мінімальних заробітних плат;
• інвалідам 2 групи — 45 мінімальних заробітних плат.
У разі встановлення інвалідності вищої групи, інвалідам виплачується різниця у компенсаціях.
Третю групу інвалідності по захворюванням зв'язаних з роботами по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС мені встановлено з ____________ року (довідка МСЕК від _________ року № 065653), другу групу інвалідності мені встановлено з _________ року. Я знаходжуся на обліку в УПтаСЗН м.____________ .
Мінімальна заробітна плата на дату встановлення другої групи інвалідності — становить 400 грн. 00 коп. на місяць.
Відповідно зазначеного відповідач повинен був виплатити мені одноразову допомогу у сумі 6000 грн. 00 коп.
Але згідно листа від __________ року № 6574/2009, відповідач виплатив позивачу різницю між групами інвалідності у розмірі 94 грн. 80 коп.
Недоплата на день встановлення інвалідності 2-ї групи — становить: 5905 грн. 20 коп. (п'ять тисяч дев'ятсот п'ять грн. 20 коп.). (400,00 грн. х 15 — 94,80 грн.).
Оскільки для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та членам їх сімей пільги, компенсації і гарантії, право на які передбачено чинним законодавством, є додатком до основних джерел існування, необхідною складовою конституційного права на забезпечення достатнього життєвого рівня (стаття 48 Конституції України, який принаймні не може бути нижчим від прожиткового мінімуму, встановленого законом "частина третя статті 46 Конституції України"), то звуження змісту та обсягу цього права шляхом прийняття нових законів або внесення змін до чинних законів за статтею 22 Конституції України не допускається.
Конституційний Суд України, неодноразово розглядав питання щодо неконституційності положень законів України про державний бюджет України в частині обмеження пільг, компенсацій і гарантій, на які відповідно до чинного законодавства мають право окремі категорії громадян.
"Голова Верховної Ради України у письмовому поясненні Конституційному Суду України зазначив, що положення статті 44 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" суперечить нормам Конституції України про визнання України соціальною державою (стаття 1) і недопустимість звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів (частина третя ст. 22), оскільки зменшують розмір щорічної разової допомоги ветеранам війни, яка їм надається згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12), тому їх можна визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними). (ч.6 п.3 Рішення Конституційного Суду України № 20-рп/2004 від 01.12.2004 року).
"Президент України неодноразово в листах звертаючись до Конституційного Суду України звертав увагу на те, що поставлені народними депутатами України питання необхідно розглядати як у контексті конституційної заборони звуження змісту та обсягу існуючих прав при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних, так і з урахуванням особливостей правового статусу кожної з категорій осіб, зазначених у відповідних законах" (п.З Рішення Конституційного Суду України № 8-рп/2005 від 11 жовтня 2005 року).
"Зупинення дії законів є способом тимчасового припинення їх дії в часі та/або за колом осіб і має здійснюватися відповідно до вимог Конституції України (254к/96-ВР). Ця юридична процедура знаходиться в органічному зв'язку із скасуванням законів, внесенням до них змін та доповнень. Отже, у такому випадку законом про Державний бюджет України припиняється на певний строк правове регулювання відносин у сфері соціального захисту, зупиняється дія механізму реалізації конституційних соціально-економічних прав громадян, що призводить до обмеження права на соціальний захист. Систематичне зупинення законами про Державний бюджет України дії чинних законів України щодо надання пільг, компенсацій і гарантій фактично скасовує їх дію".
(ч.З Рішення Конституційного Суду України № б-рп/2007 від 09 липня 2007 року).
Рішенням Конституційного Суду України № 6-рп/2007 від 06 липня 2007 року, по справі № 1-29/2007) було визнано неконституційними норми деяких статей Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік", в яких обмежені права і пільги окремих категорій громадян.
Відповідач в листі від __________ р. № ________ пояснює, що: "УПтаСЗН здійснює виплату одноразової допомоги за шкоду, заподіяну здоров'ю при отриманні інвалідності, яка пов'язана з роботами по ліквідації аварії на ЧАЕС, у межах своїх повноважень та виділених бюджетних призначень. Виконати Вашу вимогу щодо перерахунку даних допомог на даний момент неможливо, оскільки УПтаСЗН не має таких повноважень. Здійснювати виплату допомоги у розмірах, які зазначені у Законі України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", стане можливим лише за наявності відповідного бюджетного призначення".
Тим самим відповідач підтверджує, що не виконав вимог статей 8.22,46 Конституції України та статті 48 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (796-12). Здійснення бюджетного процесу, на яке також спирається відповідач, не повинно суперечити нормам Конституції України. (254к/96-ВР).
На підставі викладеного і керуючись ст. 8, 22, 46, частиною 1 статті 55 Конституції України (254к/96-ВР); частини 1 пункту 1 Рішення Конституційного Суду України № 20-рп/2004 від 01.12.2004 року; частини 1 пункту 1 Рішенням Конституційного Суду України № 6-рп/2ОО7 від 06 липня 2007 року; статті 48 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (796-12); ст.ст. 6, 18, 19, 104-108 КАС України, —
ПРОШУ:
1. Дії Управління праці та соціального захисту населення м.___________ протизаконними в частині не донарахування та недоплати одноразової допомоги за шкоду, причинену здоров'ю, внаслідок Чорнобильської катастрофи — визнати протиправними;
2. Зобов’язати Управління праці та соціального захисту населення м.___________ здійснити перерахунок та виплатити мені недоплачену одноразову допомогу за шкоду, причинену здоров'ю, внаслідок Чорно-бильської катастрофи.

Звільнити мене від сплати судового збору (державного мита) на підставі ст. 4 ДКМУ від 21.01.1993р.

Додатки:
- Позовна заява за кількістю сторін судового розгляду;
- Копія паспорта позивача;
- Копія ідентифікаційного номеру;
- Копія посвідчення інваліда війни другої групи;
- Копія посвідчення учасника ліквідації на ЧАЕС 1-ї категорії;
- Копія заяви до УПтаСЗН від _________ р.;
- Копія листа УПтаСЗН від __________ р.


„___”_______ р. __________________ А.В. Клименко