Статус: прововая помощь
ПРАВИЛА
розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові (далі - Правила) розроблені на підставі Закону України “Про рекламу” від 03.07.96 р. № 270/96-ВР (із змінами та доповненнями), Закону України “Про інформацію”, від 02.10.92 р. № 2657-XII Закону України “Про захист прав споживачів” від 12.05.91 р. № 1023-XII та інших законів України, а також у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами” від 29.12.03 р. № 2067 та іншими актами чинного законодавства, що регулюють питання розміщення зовнішньої реклами та інформації.
Правила регулюють відносини у галузі розміщення зовнішньої реклами між розповсюджувачами зовнішньої реклами, виконавчими органами Харківської міської ради, спеціально уповноваженими територіальними органами у сфері захисту прав споживачів та спеціалізованими підприємствами з приводу отримання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, укладення договорів про надання в користування місць для розміщення спеціальних конструкцій, встановлення спеціальних конструкцій на місцях, наданих в користування, та контролю за дотриманням цих Правил, а також інші відносини з приводу зовнішньої реклами.
1.2. Правила встановлюють порядок здійснення діяльності з розміщення в місті Харкові зовнішньої реклами з урахуванням типології елементів місцевого середовища, архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних та інших чинників.
1.3. Дія Правил поширюється на всі підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності, а також фізичних осіб, які здійснюють діяльність у сфері зовнішньої реклами у місті Харкові.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:
зовнішня реклама - інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;
особа - фізична особа, в тому числі суб’єкт підприємницької діяльності, юридична особа будь-якої форми власності, представництво нерезидента в Україні;
товар - будь-який предмет господарського обігу, в тому числі продукція, роботи, послуги, цінні папери, об'єкти права інтелектуальної власності;
розповсюджувач реклами - особа, яка здійснює розповсюдження реклами;
рекламні засоби - засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача;
спеціальні конструкції - тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами;
місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);
дозвіл - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету Харківської міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;
робочий орган – відділ реклами Управління містобудування та архітектури ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради, на який покладено виконання функцій щодо регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові;
рекламодавець - особа, яка є замовником реклами для її виробництва та/або розповсюдження;
алея - дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;
пішохідна доріжка - елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;
2.2. Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України "Про рекламу" та Типових правилах розміщення зовнішньої реклами.

3. РОБОЧИЙ ОРГАН

3.1. У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники об'єднань громадян та об'єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.
3.2. Робочий орган не може виступати заявником на розміщення зовнішньої реклами та одержувати дозвіл.

3.3. Повноваження робочого органу
3.3.1. До повноважень робочого органу належать:
- розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;
- надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних рекламних засобів;
- прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;
- підготовка проекту рішення виконавчого комітету Харківської міської ради щодо надання дозволу чи про відмову у його наданні;
- видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету Харківської міської ради;
- ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;
- подання Харківському обласному управлінню у справах захисту прав споживачів матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;
- підготовка і подання виконавчому комітету Харківської міської ради пропозицій щодо розмірів плати за надання послуг робочим органом на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення.
- інші повноваження відповідно до законодавства.
Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

3.4. Плата за послуги робочого органу
3.4.1. Виконавчий комітет Харківської міської ради розглядає пропозиції робочого органу про надання за плату послуг, визначених п. 3.4.2. цих Правил, затверджує розмір плати за ці послуги та порядок використання одержаних коштів.
3.4.2. Робочий орган може надавати такі платні послуги:
- виготовлення топогеодезичних матеріалів знімання місцевості (М 1:500) з прив’язкою місця розташування наземного рекламного засобу та позначенням виду робіт;
- розроблення проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;
- надання розповсюджувачам зовнішньої реклами інформації про можливі місця розташування рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності, та/або знаходяться в межах охоронних зон пам’яток історії та культури, об’єктів природно-заповідного фонду, з урахуванням стану існуючого будівельного фонду;
- надання вихідних даних на проектування та розроблення проектно-кошторисної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;
- погодження питання щодо надання дозволу із заінтересованими органами (особами).
3.4.3. Зазначені у п. 3.4.2. цих Правил послуги розповсюджувач зовнішньої реклами може одержати в інших органах, установах та організаціях.
3.4.4. Стягнення плати за видачу дозволів забороняється.

4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

4.1. Розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові провадиться на підставі дозволів, що видаються робочим органом на підставі рішення та у порядку, встановленому виконавчим комітетом Харківської міської ради.
4.2. Дозвіл надається строком на п’ять років, якщо:
- менший строк не зазначено у заяві розповсюджувача зовнішньої реклами;
- менший строк не встановлено погодженням власника місця розташування спеціальної конструкції або уповноваженим органом (особою), з урахуванням погодження утримувачів інженерних комунікацій та інших уповноважених осіб.
При цьому дозвіл не може бути виданий на термін більший, ніж погоджений з власником місця розташування спеціальної конструкції.
При необхідності, для встановлення вказаного терміну, робочий орган може вимагати від заявника надання копії договору з власником чи уповноваженою нею особою або лист зазначеної особи про надання у користування місця для розташування спеціальної конструкції протягом відповідного терміну.
4.3. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу.
4.4. При видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами втручання у форму, зміст зовнішньої реклами та форму рекламного засобу забороняється.
4.5. У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів).
4.6. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:
- розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у цих Правилах та інших актах чинного законодавства;
- розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;
- освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;
- фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;
- на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;
- нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;
- у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.
4.7. Зовнішня реклама повинна відповідати іншим вимогам встановленим Законом України «Про рекламу».
4.8. Зовнішня реклама розміщується:
а) на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях;
б) на зовнішніх поверхнях будинків та споруд;
в) на елементах вуличного обладнання та над проїжджою частиною вулиць і доріг.
4.9. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою територій населених пунктів.
4.10. Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам’яток, в межах об’єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду.
4.11. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.
Використання реклами, яка повністю або частково містить об’єкти авторського права та/або суміжних прав, здійснюється відповідно до вимог законодавства України про авторське право та суміжні права.
Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений пунктами 4.6., 4.10., 4.11. цих Правил, є вичерпним.

5. ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ
КОНСТРУКЦІЙ (ЗАСОБІВ РЕКЛАМИ)
5.1. Загальні вимоги
5.1.1. Спеціальні конструкції повинні розташовуватися з дотриманням вимог актів законодавства у галузі зовнішньої реклами, інших нормативно-правових актів, у тому числі цих Правил.
5.1.2. У місцях насиченого скупчення спеціальних конструкцій їх розташування здійснюється згідно з відповідними схемами.
5.1.3. Спеціальні конструкції повинні використовуватися тільки за призначенням.
5.1.4. Розташування спеціальних конструкцій на фасадах будинків (будівель) та споруд має здійснюватися з дотриманням структурної побудови фасадів без пошкодження елементів архітектури.
5.1.5. Наземні спеціальні конструкції підключаються до існуючих мереж електропостачання згідно розробленого проекту спеціальної конструкції. При цьому, власник місця може встановлювати окремі вимоги щодо підключення спеціальних конструкцій.
5.1.6. З урахуванням типології елементів місцевого середовища архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних та інших чинників для розташування відповідних спеціальних конструкцій можуть бути встановлені вимоги залежно від зони території міста згідно з Додатком № 5.
5.1.7. Забороняється розташовувати спеціальні конструкції:
- на пішохідних доріжках та алеях;
- у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.
Перелік обмежень та заборон щодо розміщення спеціальних конструкцій, встановлений цим пунктом є вичерпним.
5.1.8. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями, які мають відповідні ліцензії.
5.1.9. При монтажі та експлуатації конструкцій повинні дотримуватися вимоги техніки безпеки.
5.1.10. До виготовлення і розташування спеціальних конструкцій застосовуються вимоги, що встановлюються відповідними містобудівними нормами, стандартами та цими Правилами.
5.1.11. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.
5.1.12. Зворотна сторона спеціальних конструкцій, що мають одну рекламну площину мають бути декоративно оформлені.
5.1.13. Встановлення спеціальних конструкцій у межах «зелених зон» на вимогу власника місця або уповноваженої ним особи повинно бути узгоджено з управлінням комунального господарства ГУ житлово-комунального господарства Харківської міської ради.
5.1.14. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону та дозволу, дати видачі дозволу та строку його дії. При цьому для розміщення зазначеної інформації має бути відведено не менш як 0,3 відсотка площі робочої поверхні спеціальної конструкції.
5.1.15. Матеріали, з яких виготовляються спеціальні конструкції повинні відповідати сучасним вимогам якості. Монтаж спеціальних конструкцій повинен проводитись без відхилень від затвердженої проектної документації. Конструкції повинні утримуватися в порядку, що включає: естетичний зовнішній вигляд, наявність реклами або фонового покриття, відповідність технічним вимогам, передбаченим проектною документацію на спеціальну конструкцію. Рекламні засоби, як правило, повинні мати підсвітлення рекламного зображення у темний час доби.
5.1.16. Розташування спеціальних конструкцій не повинно створювати перешкод для проходу пішоходів і механізованого прибирання вулиць і тротуарів, а також для викошування газонів.
5.2. Спеціальні конструкції поділяються на наступні види:
а) стаціонарні спеціальні конструкції;
б) тимчасові спеціальні конструкції.
5.3. Стаціонарні спеціальні конструкції і вимоги щодо їх розміщення
До стаціонарних спеціальних конструкцій відносяться носії рекламної інформації, що мають постійне місце розміщення.
Стаціонарні спеціальні конструкції підрозділяються на наступні види:
- окремо встановлені;
- розташовані на будинках, спорудах або елементах вуличного обладнання.
5.3.1. Загальні вимоги
Стаціонарні спеціальні конструкції повинні передбачати підсвітлення рекламно-інформаційного поля, включення якого повинно здійснюватися відповідно до графіка режиму роботи вуличного освітлення. У випадках використання зовнішніх джерел світла конструкції кріплення світильників повинні бути закриті декоративними елементами.
Встановлення стаціонарної спеціальної конструкції у створі з раніше встановленою спеціальною конструкцією або встановлення двох та більше спеціальних конструкції у створі повинно здійснюватися з урахуванням містобудівної ситуації та на відстані не менш 15 метрів. При цьому, встановлені у створі спеціальні конструкції не повинні відрізнятися за розміром рекламної площини та конструктивним рішенням.
Відстань між наземними спеціальними конструкціями розміром 6 х 3 м та більше визначається з урахуванням містобудівної ситуації та не повинно бути менше 50 метрів, а для стаціонарних спеціальних конструкцій розміром 1,2 х 1,8 м не менш 15 метрів.
Не допускається розміщення стаціонарних спеціальних конструкцій, що є джерелами шуму, вібрації, потужних світлових, електромагнітних і інших випромінювань і полів, поблизу житлових приміщень з порушенням встановлених санітарних норм.
5.3.2. Вимоги щодо безпеки дорожнього руху
Стаціонарні спеціальні конструкції не повинні мати схожості за зовнішнім виглядом, зображенням, звуковим ефектом з технічними засобами організації дорожнього руху і спеціальних сигналів, погіршувати їх видимість, знижувати безпеку руху, зменшувати габарити інженерних споруд, видавати звуки, що можуть бути почуті в межах проїзної частини особою з нормальним слухом, створювати враження перебування на дорозі пішоходів, транспортних засобів, тварин, інших предметів, повинні відповідати вимогам правил, стандартів, технічних норм, пропонованих до конструкцій даного типу.
Не допускається без узгодження органами ДАІ використання зображень, що включають у себе елементи, що рухаються, у випадку, якщо вся інформація не з’являється цілком в один час і тим самим збільшується час її прочитання учасниками дорожнього руху.
Для підсвітлення спеціальних конструкцій повинні використовуватися світлові прилади промислового виготовлення, що забезпечують виконання вимог электро-, пожаробезпеки. Кріплення світлового приладу повинне забезпечувати його надійне з’єднання з рекламною конструкцією і витримувати вітрове і снігове навантаження, вібраційні й ударні впливи.
Опори спеціальних конструкцій повинні бути виготовлені з матеріалів, що забезпечують високий рівень безпеки при наїздах і достатню стійкість при вітровому навантаженні та експлуатації.
При розміщенні спеціальних конструкцій враховуються зручність утримання автомобільних доріг і вулиць.
5.3.3. Окремо встановлені стаціонарні спеціальні конструкції
5.3.3.1. Щитові установки - окремо встановлені стаціонарні спеціальні конструкції, що мають зовнішні поверхні для розміщення реклами складаються з фундаменту, каркаса та інформаційного поля (полів), що встановлюються на газонах, ґрунті, асфальті тощо.
Вимоги до щитових установок:
виходячи із містобудівної ситуації та з урахуванням вимог, визначених Додатком № 5 до цих Правил, як правило, застосовуються щитові конструкції типових розмірів інформаційного поля однієї сторони: 1,2 х 1,8 м, 3 х 2 м, 4 х 3 м; 6 х 3 м.
щитові установки виконуються, як правило, у двосторонньому варіанті та мають підсвітлення;
конструктивні елементи жорсткості та кріплення (болтові з’єднання, елементи опор і т.і.) повинні бути закриті декоративними елементами;
щитові установки не повинні мати видимих елементів з’єднання різних частин конструкцій (торцеві поверхні конструкцій, кріплення освітлювальної арматури, з’єднання з підставою);
Фундамент окремо встановлених щитових конструкцій може заглиблюватися до рівня землі.
Рекомендована висота рекламних щитів з урахуванням їх візуального сприйняття на вулицях і магістралях складає не менш 3 м від поверхні землі до рекламної площини спеціальної конструкції (окрім випадків їх розташування над проїзними частинами доріг).
5.3.3.2 Об’ємно-просторові конструкції – стаціонарні спеціальні конструкції, у яких для розміщення інформації використовується як об’єм конструкції, так і її поверхня виконуються за індивідуальними проектами.
Об’ємно-просторові конструкцій виконуються виключно за індивідуальними проектами, виходячи із архітектурних та містобудівних особливостей міської території, використовуються в пішохідних зонах (крім алей і пішохідних доріжок) і на площах, на територіях парків, виставочних комплексів, на розподільних смугах магістралей.
5.3.3.3. Прапорові композиції і навіси – стаціонарні спеціальні конструкції з символікою розповсюджувачів зовнішньої реклами (товарні знаки, скорочені найменування тощо), що складаються з основи, одного або декількох флагштоків (стійок) і м’яких полотнищ.
Рекламна площа прапора визначається площею двох сторін його полотнища.
Рекламна площа навісу визначається розміром однієї з його сторін.
5.3.3.4. Наземні панно – зовнішня реклама, розташована на поверхні землі, яка складається з нанесених або вбудованих у дорожнє або земляне покриття будівельних матеріалів і підрозділяються на наступні види:
а) каркасні панно на схилах (укосах) трас і доріг;
б) покриття тротуарів вулиць різними барвними речовинами або плівковими матеріалами;
в) панно на тротуарах вулиць, що виготовляються з шляхово-будівельних матеріалів.
Застосовувані матеріали не повинні погіршувати покриття тротуарів або інших місць розміщення панно.
Рекламна площа інформаційного поля наземних панно визначається розрахунковим шляхом.
5.3.3.5. Інформаційні стенди – стаціонарні спеціальні конструкції висотою до 2,5 м та розміром рекламної площі не більше 5 м2, які розташовуються в пішохідній зоні, як правило, навколо стовпів вуличного освітлення або опор електромереж, або у вигляді окремо встановлених багатосторонніх конструкцій та призначені для розміщення дрібноформатних (не більше формату А2): афіш культурних та розважальних заходів, агітаційних матеріалів, соціальної реклами, листівок суб’єктів підприємницької діяльності.

5.3.4. Стаціонарні інформаційно-сервісні знаки індивідуального проектування
До об’єктів сервісу, що можуть бути позначені інформаційно-сервісними знаками, відносяться об’єкти вузького профілю, призначені для обслуговування учасників руху (закусочні, підприємства з ремонту шин, карбюраторів, амортизаторів, магазини запасних частин і т.і.).
Стійки інформаційно-сервісних знаків повинні виконуватися з того ж матеріалу і повинні мати однакову форму зі стійками дорожніх знаків. Інформаційно-сервісні знаки повинні мати: розмір 0,75 х 1,1 м або 0,65 х 0,95 м, жовтий колір основного фону і чорний (контрастуючий) символів і написів, із внутрішнім (зовнішнім) підсвітленням або світловідвертаючою поверхнею. Зворотна сторона інформаційно-сервісних знаків повинна мати сірий колір.
Застосування інформаційно-сервісних знаків індивідуального проектування здійснюється за погодженням з органами ДАІ та власниками доріг або уповноваженими ними органами. Рекомендується встановлювати однакові для всього міста символи і написи на інформаційно-сервісних знаках для об’єктів сервісу з подібним переліком послуг, для сприйняття яких водіям потрібний мінімальний час.
Інформаційно-сервісні знаки не можуть розміщатися на одній опорі або в створі із засобами організації дорожнього руху, а також обмежувати їх видимість або заважати їх сприйняттю учасниками дорожнього руху.

5.3.5. Стаціонарні спеціальні та інформаційні конструкції, що розташовуються на будинках, спорудах або елементах вуличного обладнання
5.3.5.1. Розміщення табличок з інформацією про найменування, належність та/або режим роботи підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх структурних підрозділів, на фасадах будівель та споруд, у яких вони знаходяться, обов’язок розміщення якої передбачено законами України, здійснюється без отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
5.3.5.2. Вивіска – стаціонарна спеціальна конструкція, призначена для розміщення фірмового (комерційного) найменування особи, її власного зареєстрованого знаку для товарів та послуг, інформації про характер її діяльності, призначеної для доведення до відома споживачів.
Місце розміщення вивіски повинне інформувати споживача про місцезнаходження підприємства і вказувати місце входу до нього. Як правило, вивіска повинна розташовуватися на фасаді будинку в межах 10 метрів від входу в приміщення або в межах приміщення, займаного особою, але не вище нижнього краю вікон другого поверху двох чи багатоповерхового будинку (будівлі, споруди).
Вивіска може бути виконана у вигляді настінного панно, кронштейну, маркізи. Конструктивно вивіска може бути виконана у виді декількох окремих елементів, що містять, як правило, інформацію, яка не повторюється.
Вивіска повинна містити інформацію, яка розкриває характер діяльності особи (як правило, без використання переліку товарів або послуг) і його найменування, у відповідності зі ст. 90 Цивільного кодексу України. Власник або інший законний користувач вивіски повинен мати право власності на знак для товарів та послуг, який розміщується на вивісці.
Вивіски повинні бути підсвічені в темний час доби внутрішніми джерелами світла. У виключних випадках допускається використання індивідуальних зовнішніх джерел світла за умови, що конструкції кріплення світильників будуть закриті декоративними елементами. Не допускається використання зовнішніх джерел світла поблизу вікон житлових приміщень з порушенням установлених санітарних норм. Можливість застосування зовнішніх джерел світла визначається Управлінням містобудування та архітектури окремо по кожній конкретній вивісці.
5.3.5.3. Дахові установки (конструкції) – стаціонарні об’ємні або площинні спеціальні конструкції, розташовувані цілком або частково вище рівня карниза будинку або на даху.
Дахові установки складаються з елементів кріплення, несучої частини конструкції та інформаційної установки.
Дахові установки повинні мати систему пожежегасіння і повинні бути обладнані системою аварійного відключення від мережі електроживлення.
Проекти дахових установок в обов’язковому порядку повинні пройти експертизу на безпеку, включаючи експертизу на вітрову стійкість з урахуванням конкретного місця розміщення.
Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.
Дахові конструкції як правило виготовляються із застосуванням газоосвітлювальних і волоконно-оптичних елементів або з внутрішнім підсвітленням. Можливість розміщення таких конструкцій визначається управлінням містобудування та архітектури ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин окремо по кожному місцю розташування спеціальної конструкції незалежно від форм власності місця їх розташування.
Рекламна площа дахової установки (конструкції) при розрахунку розміру плати за користування місцем, яке перебуває у комунальній власності, визначається розрахунковим шляхом.
5.3.5.4. Настінні щити та панно – це реклама, розташовувана на поверхнях стін будинків і споруд у вигляді:
а) стаціонарних щитових спеціальних конструкцій;
б) зображення (інформаційного поля), безпосередньо нанесеного на стіну (без застосування спеціальної конструкції);
в) стаціонарної спеціальної конструкції, що складається з елементів кріплення, каркасу та інформаційного поля - банерне полотно (тентова тканина).
Настінні панно виконуються за типовими або індивідуальними проектами.
Для спеціальних конструкцій, що мають елементи кріплення, в обов’язковому порядку розробляється проект кріплення конструкції з метою забезпечення безпеки при експлуатації.
Поряд з конструкціями, що виконані за індивідуальними проектами, можливо застосування типових настінних щитів стандартних розмірів (6 х 3 м, 4 х 3 м, 3 х 2 м, 1,2 х 1,8 м) із змінним зображенням.
До конструкцій, що розташовуються безпосередньо у пішохідній зоні (крім алей і пішохідних доріжок), до їх технічного та естетичного рівня застосовуються підвищені вимоги. Плакати рекомендується захищати склом або прозорою плівкою. Установки, як правило, мають внутрішнє або зовнішнє підсвітлення.
Площа рекламної поверхні настінного панно визначається габаритами нанесеного зображення.
5.3.5.5. Кронштейни - двосторонні консольні площинні стаціонарні спеціальні конструкції, що розміщуються на опорах або на будинках.
Кронштейни, як правило, виконуються в двосторонньому варіанті та мають внутрішнє підсвітлення.
Встановлюються наступні типові розміри для кронштейнів, що розміщуються на опорах освітлення та мереж електротранспорту:
— для великих магістралей, проспектів, майданів: 1,2 х 1,8 м (у вертикальному виконанні);
— для вузьких вулиць, провулків: 0,7 х 1 м (у вертикальному виконанні).
Розміри кронштейнів, розташовуваних на фасадах будинків, визначаються архітектурними особливостями будинку і не повинні перевищувати 1 х 1,5 м. Можливість розміщення кронштейнів великих розмірів визначається власником місця або особою, уповноваженою на надання цих місць у користування та Управлінням містобудування та архітектури на підставі індивідуальних проектів.
З метою безпечної експлуатації кронштейни повинні встановлюватися на висоті не менш 3 м над газонами, тротуарами і пішохідними доріжками. На будинках кронштейни розміщуються, як правило, на висоті не менш 2,5 м від поверхні землі.
Кронштейни, розміщувані на будинках і спорудах, у горизонтальному виконані не повинні виступати більш ніж на 1,5 м від місця кріплення до будинку або споруди та повинні розташовуватися з інтервалом не менше ніж через 10-15 метрів.
Рекламна площа кронштейну визначається загальною площею двох його сторін.
Не допускається розміщення на одній опорі більше одного кронштейна. Кронштейни повинні мати, як правило, підсвітлення у вечірній час.
Використання стрілок-вказівників на фасадах споруд, будинків забороняється, окрім випадків їх розміщення на спеціальних конструкціях, як елементів рекламного сюжету.
5.3.5.6. Стаціонарні спеціальні конструкції на зупинкових павільйонах, підземних переходах та кіосках розміщуються в площині, що підлягає склінню або на дахах цих споруд.
На розміщення спеціальних конструкцій даного типу поширюються вимоги, передбачені для окремо встановлених стаціонарних щитових конструкцій, у частині, що їх стосується.
5.3.5.7. Транспаранти-перетяжки – стаціонарні спеціальні конструкції, що складаються з пристрою кріплення, пристрою натягу (якщо воно передбачено проектом) та інформаційного зображення.
Транспаранти-перетяжки підрозділяються на світлові (в тому числі гірлянди) і неосвітлені, виготовлені з жорстких матеріалів і з матеріалів на м’якій основі.
Транспаранти-перетяжки як правило, виконуються у розмірах 4 х 0,7 м з використанням сучасних матеріалів, на м’якій основі в жорсткому каркасі (банерне полотно, тентова тканина, плівка тощо).
Конструкція світлових транспарантів-перетяжок повинна мати пристрій аварійного відключення від мереж електроживлення.
Транспаранти-перетяжки повинні розташовуватися не нижче 5 м над проїзною частиною.
Маркування транспаранта перетяжки повинно бути розташоване на пристрої натягу (якщо він передбачений проектом) в безпосередній близькості від місця кріплення до фасаду будинку, а у випадку його відсутності на рекламній площі спеціальної конструкції, при цьому, розмір тексту повинен забезпечувати його вільне прочитання.
Рекламна площа інформаційного поля перетяжки визначається площею двох її сторін.
5.3.5.8. Проекційні установки – стаціонарні спеціальні конструкції, призначені для відтворення зображення на землі, на площинах стін і в об’ємі. Конструкції проекційних установок складаються з пристрою, що проектує, і поверхні (екрана) або об’єму, в якому формується інформаційне зображення. Рекламна площа для плоских зображень визначається габаритами проецируємої поверхні, а для об’ємних зображень визначається розрахунковим шляхом.
5.3.5.9. Електронні екрани (електронні табло) – стаціонарні спеціальні конструкції , призначені для відтворення зображення на площині екрана за рахунок світловипромінювання світлодиодів, ламп, інших джерел світла або світлоповертаючих елементів. Рекламна площа визначається габаритами світловипромінюючої поверхні.
У випадках, коли електронні екрани орієнтовані на сприйняття реклами з проїзної частини їх розміщення здійснюється за погодженням органів ДАІ.
5.3.5.10. Маркізи – стаціонарні спеціальні конструкції, виконані у вигляді козирків і навісів з нанесеною на них рекламою і розміщені над вітринами, входами або арками будинків і споруд.
Маркізи складаються з елементів кріплення до будинку, каркаса та інформаційного поля, виконаного на м’якій або жорсткій основі.
Рекламна площа маркізи визначається габаритами нанесеного зображення.

5.4. Тимчасові спеціальні конструкції
До тимчасових спеціальних конструкцій відносяться конструкції, розташовувані на визначеній ділянці міської території з умовою обмежень за часом розміщення.
5.4.1. Виносні щитові конструкції (штендери) - тимчасові спеціальні конструкції, розташовувані розповсюджувачами зовнішньої реклами в години їх роботи, що рекламує свої товари.
Штендери повинні бути двосторонніми, не повинні мати власного підсвітлення, площа однієї сторони не повинна перевищувати 1,5 м2. Штендери розміщуються у межах 1,5 м від входу до будинку (споруди), у якому знаходиться розповсюджувач зовнішньої реклами.
Забороняється установка штендерів, що заважають проходу пішоходів, а також орієнтованих на сприйняття з проїзної частини. Не допускається розміщення більше двох штендерів біля одного входу в будівлю (споруду), у якій знаходиться розповсюджувач зовнішньої реклами, а також їх використання як додаткової спеціальної конструкції при наявності вітрин з вільним оглядом з тротуару або вивіски.
5.4.2. Реклама на огорожах – реклама, розміщувана на огорожах об’єктів будівництва, роздрібної (вуличної) торгівлі (літні кафе, виставки, будівельні майданчики), а також інших тимчасових і постійних огородженнях повинні забезпечувати художнє оформлення даних об’єктів.
Рекомендується оформляти дані об’єкти окремими щитами або м’яким оформленням. У випадках застосування щитових конструкцій висота щитів не повинна перевищувати розмірів несучих елементів огороджень більш ніж на 1/2 їх висоти.
Якщо дозволяють габарити огорожі, їх довжина може становити від 6 метрів та більше.
У випадках, коли на будівельному майданчику маються споруди (будівельні ліси при реконструкції будинку, побутові приміщення, щогли для прожекторів, крани і т.і.), а також обгороджує сітка, можливе розміщення інших засобів зовнішньої реклами, передбачених цими Правилами.
5.4.3. Реклама на будівельних сітках – реклама у вигляді зображень на сітках, що обгороджує об’єкти будівництва.
Реклама на будівельних сітках може розміщуватися як за допомогою спеціальних конструкцій, так і без них шляхом нанесення реклами на сітку або банерне полотно.
Рекламна площа визначається габаритами нанесеного зображення.
5.4.4. Реклама на лотках, кіосках і парасольках – реклама, розміщувана на тимчасових спеціальних конструкціях (прикріплених до лотків або кіосків) або наноситься шляхом фарбування або покриття плівковими чи іншими матеріалами відповідних площин лотків, кіосків і парасольок та експонується протягом часу роботи підприємств роздрібної торгівлі і громадського харчування. Рекламна площа визначається габаритами нанесеного зображення.
5.4.5. Нетрадиційні види реклами і спеціальних конструкцій (повітряні кулі, аеростатати, дирижаблі, короби тощо) – тимчасові спеціальні конструкції, які являють собою рекламне оформлення на період проведення святкових, тематичних та культурно-масових заходів (виставки, шоу, спортивні заходи, рекламні кампанії тощо).
Рекламна площа визначається габаритами нанесеного зображення.
5.5. Рекламні акції
Рекламні акції - це публічні заходи, що впливають на споживачів зовнішньої реклами.
Рекламні акції підрозділяються за типами заходів на:
а) акції, що проводяться з переміщенням по місту;
б) акції, що проводяться без переміщення по місту - в заявленому місці проведення (рекламно-видовищні, розважальні, спортивні та інші заходи і вистави, з використанням реклами, поширення зразків рекламованих товарів і рекламних матеріалів у вигляді листівок, буклетів, брошур та іншої друкованої продукції).
Рекламні акції характеризуються метою проведення заходу, місцем проведення (маршрутом руху), терміном проведення і чисельністю учасників.

6. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ (НАДАННЯ) ДОЗВОЛУ
НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

6.1. Подача документів та встановлення пріоритету
6.1.1. Для одержання дозволу заявник подає робочому органу заяву за формою згідно з Додатком 1, до якої додаються:
а) фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, з прив’язкою до місцевості;
б) ескіз рекламного засобу з його конструктивним рішенням;
в) копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи – підприємця.
Перелік документів для надання дозволу є вичерпним.
6.1.2. Під час подання заяви або оформлених примірників дозволу представник робочого органу в присутності заявника перевіряє комплектність документів, додержання вимог до їх оформлення та видає заявнику довідку з описом поданих документів за формою згідно з Додатком 2.
За наявності документів, передбачених пунктом 6.1.1. цих Правил, заява реєструється робочим органом в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (далі - журнал реєстрації), який ведеться за формою згідно з
Додатком 3. Журнал повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом керівника робочого органу, скріпленим печаткою.
Робочий орган протягом п’яти днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу. Після перевірки місця керівник робочого органу приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету.
У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету робочий орган видає заявнику для оформлення два примірники дозволу (бланки) за формою згідно з
Додатком 4 та визначає заінтересовані органи (особи), з якими необхідно їх погодити.
Рішення про встановлення за заявником пріоритету або про відмову в його встановленні оформлюється довідкою робочого органу, яка підписується його начальником.
Якщо для розташування складної спеціальної конструкції необхідно виконати архітектурно-планувальні роботи та розробити проектно-технічну документацію, робочий орган може продовжити термін розгляду заявки на час, необхідний для подання такої документації. При цьому в журналі робиться відповідний запис, а заявникові надсилається повідомлення за підписом керівника робочого органу.
Під складною спеціальною конструкцією розуміється конструкція, що відповідає одній або декільком з таких ознак:
- розмір однієї рекламної площини спеціальної конструкції будь-якого виду більше або дорівнює 6 м2;
- встановлюється з проведенням скритих робіт;
- має бетонний фундамент;
- висотою більше двох метрів;
- виготовлена по індивідуальному проекту або має нетипові розміри;
- для виготовлення або встановлення потребує складних конструктивних рішень.
У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету робочий орган протягом трьох днів надсилає заявникові мотивовану відповідь із зазначенням дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташування рекламного засобу або дати і номера рішення виконавчого комітету Харківської міської ради про надання дозволу на заявлене місце іншій особі та повертає всі подані заявником документи.
6.1.3. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення.
Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений керівником робочого органу не більш як на три місяці у разі:
а) продовження строку оформлення дозволу у зв’язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;
б) письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.
У разі продовження строку оформлення дозволу з підстав, передбачених підпунктами а), б) абзацу 2 цього пункту, робочий орган письмово повідомляє про це заявника.
6.1.4. Дата і номер рішення керівника робочого органу про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету заноситься в журнал реєстрації.
Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
Інформація про подані заяви та встановлені робочим органом пріоритети є відкритою і повинна надаватися будь-якій особі за її письмовою заявою.
6.1.5. Протягом строку, зазначеного у пункті 6.1.3. цих Правил, заявник оформлює обидва примірники дозволу та подає їх робочому органу разом із супровідним листом, в якому зазначається реєстраційний номер заяви.
У разі прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, яке перебуває в комунальній власності, заявник протягом трьох днів укладає договір на тимчасове користування цим місцем.
Протягом строку, передбаченого абзацом 1 та підпунктом а) абзацу 2 пункту 6.1.3. цих Правил, щомісяця справляється плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, в розмірі 25 відсотків плати, встановленої виконавчим комітетом Харківської міської ради.
У разі продовження строку оформлення дозволу відповідно до підпункту б)
абзацу 2 пункту 6.1.3. цих Правил, щомісячна плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, справляється в розмірі 100 відсотків плати, встановленої виконавчим комітетом Харківської міської ради.
Протягом п’яти днів з дати прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, заявник подає робочому органу копію укладеного ним договору на тимчасове користування місцем та копію документа, що підтверджує внесення відповідної плати.
Місця розташування спеціальних конструкцій, що були надані згідно договору розповсюджувачу і знаходяться в комунальній власності, не можуть бути передані іншим юридичним і фізичним особам.
6.1.6. У разі не додержання заявником строку, зазначеного в пункті 6.1.3. цих Правил, та у разі не надання ним в установлений строк документів, зазначених у пункті 6.1.5. цих Правил, заява вважається неподаною, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається, документи повертаються заявнику, про що робочий орган робить відповідний запис в журналі реєстрації.

6.2. Погодження дозволу
6.2.1. Дозвіл погоджується з власником місця або уповноваженим ним органом (особою) і управлінням містобудування та архітектури ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради.
Власник місця розташування спеціальної конструкції або уповноважений ним орган (особа) має право:
- самостійно встановлювати строк дії погодження у дозволі на розміщення зовнішньої реклами;
- погоджувати дозвіл під будь-якою умовою, яка не суперечить чинному законодавству;
- відкликати погодження у дозволі на розміщення зовнішньої реклами, у разі невиконання розповсюджувачем умов погодження, передбачених у дозволі, або виникнення обставин, які обумовлюють необхідність такого відкликання;
- вимагати отримання узгодження розміщення спеціальної конструкції у конкретному місці будь-яких інших осіб.
6.2.2. На вимогу власника або особи, що уповноважена надавати у користування місця, які перебувають у комунальній власності, заявник погоджує розташування спеціальних конструкцій з наступними організаціями:
а) з державним підприємством «Харківський метрополітен» - у разі розташування спеціальних конструкцій в технічній та/або охранній зоні метро;
б) з КП «Електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» - у разі розташування спеціальних конструкцій на опорах електропередач, які перебувають у повному господарському віданні підприємства;
в) з ХКП «Міськелектротранс» - у разі розташування спеціальних конструкцій на опорах електропередач та/або контактній сітці трамваю, тролейбусу, а також на діючих системах підвісок електропередач, які перебувають у повному господарському віданні підприємства;
г) з Управлінням комунального господарства ГУ житлово-комунального господарства - у разі розташування спеціальних конструкцій у межах зелених зон з урахуванням недопущення пошкодження існуючих зелених насаджень.
Погодження розташування спеціальних конструкцій, у випадках передбачених цим пунктом, здійснюється заявником шляхом отримання письмової згоди наведених організацій.
Відповідна організація надає письмову згоду на розміщення спеціальної конструкції у певному місці з прив’язкою до місцевості.
Для отримання погодження заявник подає власнику або особі, що уповноважена надавати у користування місця, які перебувають у комунальній власності документ, що свідчить про згоду відповідної організації щодо розміщення спеціальної конструкції у конкретному місці.
Погодження розміщення спеціальних конструкції здійснюється відповідними організаціями в рамках власних повноважень.
У випадку, якщо спеціальна конструкція змонтована або експлуатується з порушенням вимог цих Правил або умов погодження, відповідна організація має право направити до власника або особи, що уповноважена надавати у користування місця, які перебувають у комунальній власності, клопотання щодо розірвання договору про надання в користування місця з розповсюджувачем зовнішньої реклами та/або відзиву погодження у дозволі.
У випадках, передбачених підпунктами б) та в) цього пункту для розміщення спеціальних конструкцій:
- службами зазначених підприємств повинна бути здійсненна перевірка технічного стану опор на їх придатність мати додаткове навантаження від рекламних конструкцій, на наявність на цих опорах виводів кабелів електроживлення та іншої інженерної інфраструктури, що дозволяє розташування спеціальних конструкцій, а також на можливість використання з цією метою діючих систем підвісок електропередач та контактної сітки трамваю чи тролейбусу;
- розповсюджувач зовнішньої реклами повинен одержати технічні умови на розміщення спеціальних конструкцій і підключення до електромережі.
У випадку, передбаченому підпунктом г) цього пункту розміщення спеціальних конструкцій з ліквідацією існуючої у місці розташування рослинності допускається за рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради, при цьому, розповсюджувач реклами відшкодовує заподіяну шкоду шляхом посадки зелених насаджень в інших місцях.
Розповсюджувач зовнішньої реклами зобов’язаний відновити газон в зоні розміщення спеціальної конструкції після її встановлення.
6.2.3. На вимогу робочого органу дозвіл погоджується з:
- Державтоінспекцією - щодо можливості розміщення зовнішньої реклами впродовж автомобільних доріг, на опорах вуличного освітлення, над проїжджою частиною вулиць і доріг, на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування, з дотриманням техніки безпеки, забезпечення видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів;
- відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам’яток і в межах об’єктів природно-заповідного фонду;
- утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій. Перелік спеціалізованих служб (утримувачів інженерних комунікацій), у яких заявник самостійно отримує необхідні погодження, визначає робочий орган.
Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл на вимогу робочого органу, є вичерпним.
6.2.4. Розташування спеціальних конструкцій повинно відповідати вимогам Єдиних правил ремонту та утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони.
6.2.5. Зазначені в пункті 6.2.3. органи та особи погоджують дозвіл протягом п’яти робочих днів з дати звернення заявника.
6.2.6. Погодження дійсне протягом строку дії дозволу, окрім випадків, коли власник місця розташування спеціальної конструкції або уповноважений ним орган (особа) встановив термін дії погодження менший ніж термін дії дозволу.
6.2.7. Погодження дозволу з відповідними організаціями здійснюється заявником.
6.2.8. У разі відмови у погодженні дозволу органами (особами) заявникові надсилається вмотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи підприємства, установи та організації.
Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

6.3. Прийняття рішення про надання дозволу виконавчим комітетом Харківської міської ради та відмова у його наданні
6.3.1. Робочий орган протягом не більш як п’ятнадцяти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу розглядає заяву, готує і подає виконавчому комітету Харківської міської ради пропозиції та проект відповідного рішення.
6.3.2. Виконавчий комітет протягом п’яти робочих днів з дати одержання зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.
У разі прийняття рішення про надання дозволу керівник робочого органу протягом п’яти робочих днів підписує обидва примірники дозволу та скріплює їх печаткою робочого органу.
Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий - залишається робочому органу для обліку та контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.
Рішення про відмову у наданні дозволу надсилається робочим органом заявникові протягом п’яти днів з дати його прийняття.
6.3.3. У наданні дозволу може бути відмовлено у разі, коли:
- оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;
- у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості.
Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним.
Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.
6.3.4. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний строк зобов'язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

6.4. Продовження строку дії дозволу
Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу.
У випадках розміщення складної спеціальної конструкції до заяви розповсюджувач зовнішньої реклами додає обґрунтування щодо відповідності встановленої спеціальної конструкції проекту та вимогам безпечності її розміщення та використання (експертний висновок) відповідного спеціалізованого підприємства, установи чи організації, що має необхідні ліцензії, за винятком розміщення:
• дошок та вивісок;
• настінних панно площею менш 6 м2;
• кронштейнів на будинках площею однієї сторони менш 1,5 м2;
• штендерів;
• спеціальних конструкцій на огородженнях (крім пішохідних) за умови, що верхня частина конструкції не виступає за габарити огородження.
Продовження строку дії дозволу фіксується в журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у дозвіл.
У випадку прострочення терміну подачі заяви на продовження строку дії дозволу та/або експертного висновку розповсюджувач зовнішньої реклами оформлює новий дозвіл у встановленому цими Правилами порядку.
Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОЗВІЛ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ ТА ЙОГО ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ

7.1. Внесення змін у дозвіл
7.1.1 Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до робочого органу з письмовою заявою у довільній формі про внесення у дозвіл відповідних змін.
При цьому, під зміною технологічної схеми рекламного засобу розуміється зміна зовнішнього обліку (конструктивних елементів) спеціальної конструкції без зміни місця розташування спеціальної конструкції.
До заяви додається:
- технічний проект змін у технологічній схемі рекламного засобу;
- фотокартка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням.
Робочий орган протягом не більш як п’ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її і вносить відповідні зміни у дозвіл.
Зміни у дозвіл вносяться за рахунок розповсюджувача зовнішньої реклами відповідно до затверджених розмірів оплати послуг робочого органу. Зміна технологічної схеми спеціальної конструкції не впливає на термін дії дозволу.
Заявнику може бути відмовлено у зміні технологічної схеми спеціальної конструкції на одній із підстав, викладених в пункті 6.3.3. цих Правил.
Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
7.1.2. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.
Відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.
Плата за надання робочим органом послуг, пов’язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.
У разі повернення розповсюджувачем зовнішньої реклами спеціальної конструкції на попереднє місце, надане рівноцінне (нове) місце повертається власнику чи уповноваженій особі протягом 3-х днів з моменту встановлення рекламного засобу на попередньому місці.

7.2. Переоформлення дозволу
7.2.1. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду дозвіл підлягає переоформленню.
Особа, яка набула право власності на рекламний засіб або орендувала його, протягом одного місяця з дня виникнення права власності (користування) рекламним засобом звертається до робочого органу із заявою у довільній формі про переоформлення дозволу.
До заяви додається:
- документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб;
- оригінал зареєстрованого дозволу;
- письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи);
- копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця;
- банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи платників податків, зборів та інших обов'язкових платежів.
У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів керівник робочого органу протягом п’яти робочих днів з дати подання заяви вносить відповідні зміни у дозвіл.
Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації.
Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
7.2.2. У випадку передачі розповсюджувачами зовнішньої реклами спеціальних конструкцій іншим особам, останні не можуть розташовувати спеціальні конструкції без наявності належним чином оформленого дозволу.
7.3. Внесення змін у дозвіл та його переоформлення, у випадках передбачених пунктами 7.1. та 7.2. цього розділу, здійснюється робочим органом в одному з наступних порядків, який ним обирається самостійно:
а) у разі необхідності заміни дозволу – шляхом виготовлення нового дозволу, до якого додається та пришивається попередній оригінал дозволу та інші додані до нього документи;
б) у разі необхідності значного коригування дозволу – шляхом прикріплення додаткового аркуша, на якому зазначаються відповідні зміни;
в) у разі необхідності незначного коригування дозволу – шляхом відповідних закреслювань та написів.
Всі зміни, що вносяться до дозволів з будь-яких підстав підписуються керівником робочого органу із зазначенням дати підписання, а у разі необхідності нумеруються та підписуються усі аркуші дозволу та додатків до нього.

8. СКАСУВАННЯ ДОЗВОЛУ
8.1. Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення виконавчого комітету Харківської міської ради у наступних випадках:
- за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами;
- у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців;
- непереоформлення дозволу в установленому порядку.
Перелік підстав для скасування дозволу є вичерпним.
8.2. Рішення про скасування дозволу фіксується в журналі реєстрації та надсилається робочим органом розповсюджувачу зовнішньої реклами.
Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.

9. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ МІСЦЯМИ
9.1. Порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розташування рекламних засобів, встановлюється виконавчим комітетом Харківської міської ради, а місцями, що перебувають у державній або приватній власності, - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою).
9.2. Плата за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій (окрім вивісок) здійснюється на підставі відповідних договорів.
9.3. За тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розташування вивісок, плата не стягується.
При розміщенні однією особою на одному фасаді будівлі (споруди), декількох вивісок плата не стягується лише за використання одного місця розташування спеціальної конструкції, яке перебуває у комунальній власності.
9.4. За пропозицією робочого органу виконавчий комітет може встановити перелік окремих місць, які перебувають у комунальній власності, та надаються у користування для розташування спеціальних конструкцій за підвищеними тарифами.
9.5. Під час проведення культурно-масових заходів, рекламних кампаній, виставок, шоу тощо для видачі відповідного дозволу береться до уваги загальна площа міської території, яка надається організаторам таких заходів відповідними виконавчими органами ради.
9.6. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЦЬОГО ПОРЯДКУ (ПРАВИЛ) ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ

10.1. Відповідальність за технічний стан та зовнішній вигляд рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування (монтажу), експлуатації та демонтажу рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством. Розповсюджувач зовнішньої реклами повинен за свій рахунок усувати всі дефекти, що виникають в процесі експлуатації спеціальних конструкцій.
10.2. Контроль за додержанням цих Правил здійснюють управління містобудування та архітектури ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради, робочий орган та інші органи згідно з актами законодавства у межах своєї компетенції.
10.3. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення зовнішньої реклами управління містобудування та архітектури ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.
У разі невиконання цієї вимоги робочий орган подає інформацію до Харківського обласного управління з питань захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
10.4. Відповідальність за порушення Закону України «Про рекламу», в тому числі недотримання вимог до змісту та достовірності реклами, несуть особи, зазначені в частині третій статті 27 зазначеного Закону.
10.5. Розповсюджувач зовнішньої реклами повинен протягом 7-ми днів здійснити демонтаж спеціальної конструкції у наступних випадках:
а) припинення дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами до закінчення терміну його дії відповідно до п. 8.1. розділу 8 цих Правил;
б) закінчення дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами, якщо розповсюджувачем зовнішньої реклами неподана або несвоєчасно подана до робочого органу заява про продовження його дії відповідно до п. 6.4.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Питання, що не врегульовані цими Правилами, вирішуються згідно з чинним законодавством України, а також відповідно до рішень Харківської міської ради та її виконавчих органів.
11.2. Спори, що виникають при вирішенні питань, пов’язаних з розміщенням зовнішньої реклами, вирішуються у встановленому законом порядку.Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради – керуючий справами
виконкому міської ради О. НечипоренкоЗразок Додаток 1
до Правил розміщення
зовнішньої реклами
у місті Харкові

Керівнику робочого органу
____________________________
(виконавчий орган сільської,
селищної, міської ради)_______________________ р. N

ЗАЯВА
про надання дозволу на розміщення
зовнішньої реклами

Заявник__________________________________________________________
(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача
_________________________________________________________________
зовнішньої реклами, для фізичної особи -
_________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові)

Адреса заявника__________________________________________________
(для юридичної особи - місцезнаходження,
_________________________________________________________________
для фізичної особи - місце проживання, паспортні дані)

Ідентифікаційний код юридичної особи
або ідентифікаційний номер фізичної особи________________________

Телефон (телефакс)_______________________________________________
Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою
_________________________________________________________________
(повна адреса місця розташування рекламного засобу)
строком на_______________________________________________________
(літерами)
Перелік документів,що додаються _________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Заявник
або уповноважена
ним особа ______________________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

МП


Зразок Додаток 2
до Правил розміщення
зовнішньої реклами
у місті Харкові______________ р. N

ДОВІДКА

Видана розповсюджувачу зовнішньої реклами________________________
_________________________________________________________________
(для юридичної особи повне найменування,
_________________________________________________________________
для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

про те, що від нього разом із заявою_____________________________
(вхідний номер,
_________________________________________________________________
дата реєстрації в журналі реєстрації заяв та
_________________________________________________________________
дозволів на розміщення зовнішньої реклами)

одержано такі документи__________________________________________
(перелік документів
_________________________________________________________________
із зазначенням сторінок і кількості примірників)

Керівник робочого органу _________________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

МП
Зразок Додаток 3
до Правил розміщення
зовнішньої реклами
у місті ХарковіЖУРНАЛ
реєстрації заяв та дозволів на
розміщення зовнішньої реклами


---------------------------------------------------------------------------------------------
Реє- |Дата |Для юридич- |Кіль- |Підпис|Підпис|Дата прийнят- |Дата і но- |Результати|Дата і
стра- |по- |ної особи - |кість |особи,|заяв- |тя рішення |мер видачі |розгляду |номер
ційний|дання|повне найме- |сторі-|на яку|ника |про встанов- |дозволу на |заяв на |рішення
номер | |нування, міс-|нок |покла-| |лення пріори- |розміщення |продов- |про
заяви | |цезнаходжен- |у |дено | |тету заявника |зовнішньої |ження |ска-
| |ня та іденти-|пода- |реєс- | |на місце роз- |реклами, |строку |сування
| |фікаційний |них |трація| |ташування ре- |строку дії,|дії, |дозволу
| |код, для фі- |доку- |доку- | |кламного за- |дата і |або пере- |
| |зичної особи |мен- |ментів| |собу, про |номер |оформлення|
| |- прізвище, |тах | | |продовження |рішення |дозволу |
| |ім'я та по | | | |строку, на |про | |
| |батькові, | | | |який встанов- |відмову у | |
| |паспортні | | | |лено зазначе- |наданні | |
| |дані, іденти-| | | |ний пріоритет,|дозволу | |
| |фікаційний | | | |або про від- | | |
| |номер та | | | |мову у його | | |
| |місце прожи- | | | |встановленні | | |
| |вання | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------


Керівник робочого органу _________________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

МП
Зразок Додаток 4
до Правил розміщення
зовнішньої реклами
у місті Харкові

ДОЗВІЛ
на розміщення зовнішньої реклами

Виданий _____________ р. на підставі рішення_____________________
(дата видачі)
_________________________________________________________________
(виконавчий орган сільської, селищної, міської ради,
_________________________________________________________________
дата і номер рішення)
_________________________________________________________________
(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача
_________________________________________________________________
зовнішньої реклами, для фізичної особи - прізвище,
_________________________________________________________________
ім'я та по батькові)
_________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу),
_________________________________________________________________
банківські реквізити, ідентифікаційний код (номер)

Адреса місця розташування рекламного засобу______________________

Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу_________
_________________________________________________________________
(вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу)

Фотокартка або комп'ютерний макет місця з фрагментом місцевості
(розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується
розташування рекламного засобу

Ескіз з конструктивним Топогеодезичний знімок місцевості
рішенням рекламного засобу (М1:500) з прив'язкою місця
розташування рекламного засобу

Відповідальний за _______________________________МП
топогеодезичне знімання (підпис) (ініціали та прізвище)

Погоджувальна частина

1. Власник місця розташування рекламного засобу або уповноважений
ним орган (особа)
_________________________________________________________________
(для юридичної особи - повне найменування, підпис керівника,
_________________________________________________________________
для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові,
_________________________________________________________________
паспортні дані)

МП

2. Спеціально уповноважений орган з містобудування та архітектури

_______________________________ _________________________________
(підпис уповноваженої особи) (ініціали та прізвище)
МП

3. На вимогу робочого органу:

Державтоінспекція у разі розміщення зовнішньої реклами на
перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, біля дорожніх
переходів та зупинок транспорту загального користування

_______________________________ _________________________________
(підпис уповноваженої особи) (ініціали та прізвище)

центральний або місцевий орган виконавчої влади у сфері охорони
культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду у разі
розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії і архітектури
та в межах зон охорони пам'яток національного або місцевого
значення, у межах об'єктів природно-заповідного фонду

_______________________________ _________________________________
(підпис уповноваженої особи) (ініціали та прізвище)

утримувач інженерних комунікацій у разі розміщення зовнішньої
реклами в межах охоронних зон зазначених комунікацій

_______________________________ _________________________________
(підпис уповноваженої особи) (ініціали та прізвище)

Строк дії дозволу з ________ до ________________
Продовжено з _______________ до ________________
Продовжено з _______________ до ________________
Продовжено з _______________ до ________________

Керівник робочого органу _________________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

МП

Фотокартка місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів) після
розташування на ньому рекламного засобу

Керівник робочого органу _________________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

МП


Додаток № 5
до Правил розміщення
зовнішньої реклами
у місті Харкові
Таблиця визначення можливості розміщення спеціальних конструкцій в залежності від зони розташування
Тин спеціальної конструкції Розміщення Зона 1 а Зона 1 б Зона 1 в Зона 2 Зона 3
Щит Що стоїть окремо Так Так Так Так Так
На фасаді будинку Так Так Так Так Так
На тимчасових спорудах Так Так Так Так Так
Виносний Ні Так Так Так Так
На пішохідних огорожах Так Так Так Так Так
Призматрон, світлодіодний екран Що стоїть окремо Так Так Так Так Так
Установка на дахах Будинків Так Так Так Так Так
Кіосків Ні Ні Ні Так Так
Технічних споруд Ні Ні Так Так Так
Кронштейни Па стінах будівель Так Так Так Так Так
На стовпах, опорах Ні Так Так Так Так
Установки на Естакадах, мостах, шляхопроводах Ні Ні Так Так Так
В тунелях, підземних, пішохідних переходах Ні Ні Так Так Так
Лайтбокси Що стоять окремо Так Так Так Так Так
В складі павільйону та ін. Так Так Так Так Так
На існуючих опорах Так Так Так Так Так
Тролі, банери, покажчики Над проїжджою частиною вулиці Ні Ні Так Так Так
Розтяжка світова Над проїжджою частиною вулиці Ні Так Так Так Так
Пано-банери На торцях будинків Так Так Так Так Так

ЗОНА 1а: м-н Свободи, м-н Рози Люксембург, м-н Конституції, пул. Сумська (від м-н Конституції до перехрестя з м-н 1-го Травня), пр. Леніна (від пр. Правди до перехрестя з вул. Двадцять Третього Серпня), вул. Петровського, вул. Іванова, вул. Пушкінська (від м-н Конституції до перехрестя з вул. Лермонтовською), пр. Правди (від вул. Сумської до перехрестя пр. Леніна).
ЗОНА 1б: територія (виключно території зони 1а), що обмежена та включає вул. Кузнечну, Харківську наб., вул. Маршала Бажанова, вул. Мельнікова, вул. Дарвіна, вул. Пушкінську, вул. 1 Іетровського. вул. Артсма, вул. Весніна, в-д Трінклера, вул. Динамівську, вул. Тринклера, вул. Культури, вул. Леніна, вул. Бакуліна, пр. Леніна, пр. Правди, узвіз Пасіонарії, вул. Клочківську, м-н Пролетарський, м-н Рози Люксембург, пров. Баний, м-н Рибний, пр. Леніна (від перехрестя з вул. Двадцять Третього Серпня до перехрестя з вул. Дерев'янка), вул. Пушкінська (від перехрестя з вул. Лермонтовською до перехрестя з вул. Весніна).
ЗОНА 1в: територія (виключно території зон 1а, 1б), що обмежена та включає вул. Конєва, Нетіченську наб., Червопошкільну наб., вул. Вернадського, пр. Гагаріна, вул. Кірова, м-н Повстання, пр. Московський, вул. Примерівську, пров. Фейербаха, вул. Шевченко, вул. Матюшенко, узвіз Весніна. вул. Весніна, м-н 1-го Травня, вул. Сумську, вул. Дерев'янка, пр. Леніна, вул. 23 Серпня, вул. Клочківську, Іванівський шляхопровід, вул. Котлова, вул. Червоноармійську, вул. Полтавський шлях. Магістралі: пр. Гагаріна (до перехрестя з пр. Героїв Сталінграда), пр. Московський (до перехрестя з б-ром Богдана Хмельницького), вул. Полтавський шлях (до перехрестя с вул. Чувашською), вул. Клочківська (до перехрестя з пр. Перемоги), шосе Білгородське (до перехрестя з вул. Академіка Проскури), вул. Академіка Павлова (до перехрестя з вул. Героїв Праці), вул. Плеханівська. Площі залізничних вокзалів, аеропорту, автовокзалів, ринків, території, що прилягають до станцій метрополітену.
ЗОНА 2: Магістралі: пр. Гагаріна (від перехрестя з пр. Героїв Сталінграда до межі міста), вул. Клочківська (від перехрестя з пр. Перемоги до межі міста), вул. Полтавський шлях (від перехрестя з вул. Чувашської до межі міста), пр. Московський (від перехрестя з бул. Богдана Хмельницького до межі міста), пр. Л. Свободи, пр. 50-річчя СРСР, пр. 50-річчя ВЛКСМ, пр. Героїв Сталінграду. пр. Маршала Жукова, пр. Тракторобудівників, вул. Гвардійців-Широнинців, вул. Академіка Павлова (від перехрестя з вул. Героїв Праці до перехрестя з вул. Командарма Корка), вул. Шевченко, вул. Героїв Праці, шосе Салтівське, пр. Косіора, вул. Ахсарова (від пр. Леніна до перехрестя вул. Людвіга Свободи), пр. Перемоги (від вул. Клочківської до перехрестя з вул. Людвіга Свободи), шосе Білгородське (від перехрестя з вул. Академіка Проскури до межі міста), вул. Командарма Корка.
ЗОНА 3:
До зони загальноміського значення відносяться території міста, що не увійшли до зон 1-2.