Статус: прововая помощь
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Н А К А З


17.12.2010 N 954

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2010 р.
за N 1388/18683


Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних
осіб - платників податків та втрату чинності деяких наказів Державної податкової адміністрації УкраїниВідповідно до статей 63 та 70 глави 6 розділу II Податкового кодексу України ( 2755-17 ), статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

2.1 наказ Державної податкової адміністрації України від 27.01.98 N 43 ( z0124-98 ) "Про затвердження Положення про картку фізичної особи - платника податків", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19.02.98 за N 124/2564;

2.2 наказ Державної податкової адміністрації України від 21.12.2001 N 512 ( z0048-02 ) "Про затвердження Змін та доповнень до Положення про картку фізичної особи - платника податків", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.01.2002 за N 48/6336;

2.3 наказ Державної податкової адміністрації України від 29.08.2005 N 370 ( z1024-05 ) "Про затвердження Змін до Положення про картку фізичної особи - платника податків", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.09.2005 за N 1024/11304;

2.4 наказ Державної податкової адміністрації України від 21.06.2006 N 347 ( z0789-06 ) "Про затвердження Змін до Положення про картку фізичної особи - платника податків", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.07.2006 за N 789/12663;

2.5 наказ Державної податкової адміністрації України від 29.11.2007 N 662 ( z1375-07 ) "Про затвердження Змін до Положення про картку фізичної особи - платника податків", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.12.2007 за N 1375/14642;

2.6 наказ Державної податкової адміністрації України від 24.11.2008 N 722 ( z0154-09 ) "Про затвердження Порядку формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів та внесення змін до деяких нормативно-правових актів ДПА України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.02.2009 за N 154/16170.

3. Управлінню реєстрації та обліку платників податків (Калєніченко Н.Г.) у встановленому порядку:

3.1 подати наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;

3.2 забезпечити оприлюднення наказу.

4. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Лаба М.С.), Управлінню реєстрації та обліку платників податків (Калєніченко Н.Г.) забезпечити приведення функціонуючого програмного забезпечення у відповідність до цього наказу у порядку та терміни, визначені для створення інформаційних систем.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Любченка О.М.

Голова О.О.Папаіка


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
17.12.2010 N 954

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2010 р.
за N 1388/18683


ПОЛОЖЕННЯ

про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податківI. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статей 63 та 70 глави 6 розділу II Податкового кодексу України ( 2755-17 ), статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ) з метою визначення єдиної методики реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр).

2. Реєстрація фізичних осіб у Державному реєстрі здійснюється з метою єдиного державного обліку фізичних осіб, які зобов'язані сплачувати податки, збори у порядку і на умовах, що визначаються Податковим кодексом України ( 2755-17 ).

3. Це Положення регулює відносини, які виникають при реєстрації фізичних осіб, які є громадянами України; іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні; іноземцями та особами без громадянства, які не мають постійного місця проживання в Україні, але відповідно до законодавства зобов'язані сплачувати податки в Україні або є засновниками юридичних осіб, створених на території України, - у Державному реєстрі.

4. Цим Положенням визначаються порядки та процедури:

реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі;
обліку осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби;
формування та ведення Державного реєстру;
подання облікової картки фізичної особи - платника податків та повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
подання заяви про зміну даних, що вносяться до облікової картки або повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті);
внесення відмітки до паспортів фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби, про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;
внесення до паспортів фізичних осіб даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру;
видачі документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті;
формування реєстраційного номера облікової картки платника податків;
ведення документів при реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі.

5. Цим Положенням визначаються форми:

облікової картки фізичної особи - платника податків (далі - Облікова картка);
повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) (далі - Повідомлення);
заяви про зміну даних, що вносяться до Облікової картки або Повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті) (далі - Заява);
відмітки, що вноситься до паспортів фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби, про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;
документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті;
документів при реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі.

II. Поняття реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі

1. Усі фізичні особи - платники податків та зборів реєструються в органах державної податкової служби шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру у порядку, визначеному цим Положенням.
Облік осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби, ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім'ям, по батькові і серією та номером діючого паспорта громадянина України (далі - паспорт) без використання реєстраційного номера облікової картки. У паспортах зазначених осіб органами державної податкової служби робиться відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

2. Порядок проведення реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі включає, зокрема:
отримання та перевірку документів, які подаються фізичними особами до органу державної податкової служби для проведення реєстрації, обліку, внесення змін щодо додержання повноти відомостей, що вказані в Обліковій картці, Повідомленні або Заяві;
включення до Державного реєстру відомостей про фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців і осіб, які проводять незалежну професійну діяльність;
оформлення і видачу документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі;
внесення до паспортів фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби, відмітки про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;
внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру.

III. Вимоги щодо оформлення документів, які подаються та видаються при реєстрації фізичних осіб
у Державному реєстрі

1. Документи, які відповідно до вимог цього Положення подаються (надсилаються рекомендованим листом) до органу державної податкової служби, повинні бути викладені українською мовою, не містити виправлень та помарок.

2. Облікова картка (Повідомлення, Заява) заповнюється машинописом або від руки друкованими літерами. Якщо документи надсилаються до органу державної податкової служби рекомендованим листом, підпис фізичної особи на Обліковій картці (Повідомленні, Заяві) повинен бути засвідчений у нотаріальному порядку.

3. До Облікової картки та Повідомлення вноситься така інформація:

прізвище, ім'я та по батькові;
дата народження;
місце народження (країна, область, район, населений пункт);
місце проживання, а для іноземних громадян - також громадянство;
серія, номер свідоцтва про народження, паспорта (аналогічні дані іншого документа, що посвідчує особу), ким і коли виданий документ.

4. Громадяни України, які виїхали за її межі і не можуть особисто прибути до відповідного органу державної податкової служби в Україні, у разі виникнення необхідності у реєстрації в Державному реєстрі та/або отриманні документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, можуть направити поштою на адресу центрального органу державної податкової служби України Облікову картку (Заяву) для реєстрації у Державному реєстрі. Підпис громадянина України на Обліковій картці (Заяві) має бути засвідчений дипломатичним представництвом або консульською установою України за місцеперебуванням громадянина України за кордоном. Аналогічно має бути оформлена довіреність на отримання документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі. Посвідчення підпису на Обліковій картці (Заяві) або довіреності має бути проведене відповідно до Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ України від 27.12.2004 N 142/5/310 ( z1649-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2004 за N 1649/10248.

IV. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків

1. Державний реєстр створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які зобов'язані сплачувати податки, збори у порядку і на умовах, що визначаються Податковим кодексом України ( 2755-17 ) та іншими нормативно-правовими актами України, з метою створення умов для здійснення контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, зборів, нарахованих фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.
Державний реєстр фізичних осіб - платників податків формується на основі Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.
Складовою частиною Державного реєстру є окремий реєстр Державного реєстру, до якого вноситься інформація про фізичних осіб - громадян України, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби.

2. До Державного реєстру вноситься інформація про осіб, які є:

громадянами України;
іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;
іноземцями та особами без громадянства, які не мають постійного місця проживання в Україні, але відповідно до законодавства зобов'язані сплачувати податки в Україні або є засновниками юридичних осіб, створених на території України.

3. Державний реєстр формує та веде центральний орган державної податкової служби, який є його розпорядником та адміністратором.
Формування і функціонування Реєстру забезпечується за рахунок коштів державного бюджету.
Органи державної податкової служби забезпечують достовірність даних у Державному реєстрі, їх оновлення, архівування та відновлення, а також вживають заходів для забезпечення захисту внесеної до Державного реєстру інформації. Захист інформації здійснюється відповідно до законодавства.

4. Державний реєстр формується з інформації, що надходить від органів, підпорядкованих центральному органу державної податкової служби, та від інших державних органів.

5. Технічні та програмні засоби ведення Державного реєстру повинні забезпечувати:

контроль за повнотою внесення записів до Державного реєстру;
обробку, аналіз, накопичення та актуалізацію даних, що надходять до Державного реєстру;
зберігання відомостей про фізичних осіб протягом 75 років з дати внесення запису про їх смерть;
захист даних відповідно до законодавства;
контроль за проведенням реєстраційних дій;
формування довідок з Державного реєстру та документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі.

V. Відомості з Державного реєстру

1. До Державного реєстру включаються:

1.1. Реєстраційні дані фізичних осіб з Облікових карток (Повідомлень, Заяв).

1.2. Дані про фізичних осіб:

джерела отримання доходів;
об'єкти оподаткування;
сума нарахованих та/або отриманих доходів;
сума нарахованих та/або сплачених податків;
інформація про податкову знижку та податкові пільги платника податків.

1.3. Відомості про державну реєстрацію, реєстрацію та взяття на облік фізичних осіб - підприємців і осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, що включають:
дати, номери записів, свідоцтв та інших документів, а також підстави державної реєстрації, реєстрації та взяття на облік, припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності, інші реєстраційні дані;
інформацію про державну реєстрацію, реєстрацію та взяття на облік змін даних про особу, заміну чи продовження дії довідок про взяття на облік;
місце провадження діяльності, телефони та іншу додаткову інформацію для зв'язку з фізичною особою - підприємцем чи особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність;
види діяльності;
громадянство та номер, що використовується під час оподаткування в країні громадянства, - для іноземців;
системи оподаткування із зазначенням періодів її дії.

2. Відомості з Державного реєстру використовуються органами державної податкової служби виключно для здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства України та є інформацією з обмеженим доступом, крім відомостей про взяття на облік фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

3. Інформація, що збирається, використовується, формується органами державної податкової служби у зв'язку з реєстрацією і обліком фізичних осіб, вноситься до Державного реєстру та використовується з урахуванням обмежень, передбачених для податкової інформації з обмеженим доступом.

VI. Подання інформації до Державного реєстру

1. Фізична особа зобов'язана подати відповідному органу державної податкової служби Облікову картку (Повідомлення) для реєстрації її у Державному реєстрі відповідно до порядку, встановленого цим Положенням.
Фізичні особи зобов'язані подавати органам державної податкової служби відомості про зміну даних, які вносяться до Облікової картки (Повідомлення), протягом місяця з дня виникнення таких змін у порядку, визначеному цим Положенням.

2. Органи державної реєстрації актів цивільного стану, органи внутрішніх справ зобов'язані подавати відповідним органам державної податкової служби інформацію щодо зміни даних, які включаються до Облікової картки, не пізніше наступного робочого дня після проведення реєстрації таких змін.
Порядок подання такої інформації та взаємодії суб'єктів інформаційних відносин визначається Кабінетом Міністрів України.

3. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, самозайняті особи, податкові агенти подають безоплатно в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, органам державної податкової служби за своїм місцезнаходженням інформацію про фізичних осіб, що пов'язана з реєстрацією таких осіб як платників податків, нарахуванням, сплатою податків і контролем за дотриманням податкового законодавства України, із зазначенням реєстраційних номерів облікових карток платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), зокрема:
органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, юридичні особи та фізичні особи - підприємці, податкові агенти - про дату прийняття на роботу або звільнення з роботи фізичних осіб протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, а також інформацію, передбачену Податковим кодексом України ( 2755-17 );
органи внутрішніх справ - про фізичних осіб, які зареєстрували своє місце проживання у відповідному населеному пункті чи які зняті з реєстрації в такому населеному пункті, про зміну фізичними особами прізвища, імені, по батькові, дати і місця народження, транспортні засоби, щодо яких у фізичних осіб виникає або припиняється право власності, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також про втрачені, викрадені паспорти у п'ятиденний строк від дня надходження відповідних заяв від фізичних осіб та про паспорти померлих громадян щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця;
органи державної реєстрації морських, річкових та повітряних суден - про судна, щодо яких у фізичних осіб виникає або припиняється право власності, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця;
органи державної реєстрації актів цивільного стану - про фізичних осіб, які померли (для закриття облікових карток), щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця;
органи, що здійснюють реєстрацію приватної нотаріальної, адвокатської, іншої незалежної професійної діяльності та видають свідоцтва про право на провадження такої діяльності, - про видачу або анулювання реєстраційного посвідчення - у п'ятиденний строк від дня проведення відповідної дії;
органи державної реєстрації прав - про оподатковуване нерухоме майно, щодо якого у фізичних осіб виникає або припиняється право власності, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця;
органи опіки і піклування, виховні, лікувальні заклади, заклади соціального захисту населення та інші заклади, що відповідно до законодавства здійснюють опіку, піклування або управління майном підопічного, зобов'язані повідомляти про встановлення опіки над фізичними особами, визнаними судом недієздатними, опіку, піклування і управління майном малолітніх, інших неповнолітніх фізичних осіб, фізичних осіб, обмежених судом у дієздатності, дієздатних фізичних осіб, над якими встановлене піклування у формі патронажу, піклування або управління майном фізичних осіб, визнаних судом безвісно відсутніми, а також про подальші зміни, пов'язані із зазначеною опікою, піклуванням або управлінням майном, в органи державної податкової служби за місцем свого перебування не пізніше ніж протягом п'яти календарних днів від дня прийняття відповідного рішення;
інші органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування - інформацію про інші об'єкти оподаткування.

VII. Порядок реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків)

1. Фізична особа незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), для якої раніше не формувалася Облікова картка та яка не включена до Державного реєстру, зобов'язана особисто або через законного представника чи уповноважену особу подати відповідному органу державної податкової служби Облікову картку за формою N 1ДР (додаток 1), яка є водночас заявою для реєстрації в Державному реєстрі, та пред'явити документ, що посвідчує особу та містить необхідні для реєстрації реквізити, а саме: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання, громадянство.
Іноземці та особи без громадянства для реєстрації додають до Облікової картки документ, що посвідчує особу, та засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад на українську мову цього документа.

2. Фізична особа подає Облікову картку до органу державної податкової служби за своїм місцем проживання, а фізична особа, яка не має постійного місця проживання в Україні, - до органу державної податкової служби за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування.
Фізичні особи - іноземці та особи без громадянства подають Облікову картку до органів державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

3. Для заповнення Облікової картки використовуються дані документа, що посвідчує особу.

4. Облікова картка фізичної особи може бути подана через законного представника чи уповноважену особу за наявності паспортного документа цієї особи та паспортного документа або його ксерокопії (з чітким зображенням) фізичної особи, яка реєструється, а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на проведення реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі. Для реєстрації іноземців та осіб без громадянства додатково подається засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад на українську мову паспортного документа іноземця чи особи без громадянства.

5. Облікові картки неповнолітніх фізичних осіб подаються одним із батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником) за наявності свідоцтва про народження дитини та паспортного документа одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника). Якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, необхідно подати засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад свідоцтва на українську мову.

6. Реєстрація іноземців та осіб без громадянства здійснюється після виконання вимог Правил в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.95 N 1074 ( 1074-95-п ) (зі змінами).

7. Приймання Облікових карток та перевірка їх на дотримання вимог щодо оформлення документів, які подаються для реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі, здійснюється працівниками структурних підрозділів органів державної податкової служби, до функцій яких належить реєстрація фізичних осіб у Державному реєстрі.

8. Реєстрація фізичної особи у Державному реєстрі здійснюється протягом десяти робочих днів від дня подання до органу державної податкової служби Облікової картки.
У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій Обліковій картці фізичній особі може бути відмовлено у реєстрації або продовжено строк реєстрації.

9. Про проведення державної реєстрації фізичної особи - платника податків у Державному реєстрі та внесення змін до даних, які містяться у Державному реєстрі, центральний орган державної податкової служби інформує орган державної податкової служби:
за місцем обліку фізичної особи;
за місцем проживання фізичної особи;
за місцем отримання доходів чи місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування фізичної особи.

10. За зверненням фізичної особи, її законного представника або уповноваженої особи орган державної податкової служби видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, за формою, наведеною у додатку 2, відповідно до порядку, визначеного цим Положенням (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби). У такому документі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків.

11. Для отримання документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, фізична особа пред'являє паспортний документ, який містить прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, місце народження, місце проживання (країна, область, район, населений пункт).
Працівник органу державної податкової служби перед видачею документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, зобов'язаний пересвідчитися, що в паспорті громадянина України відсутня відмітка про наявність у нього права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або таку відмітку скасовано (анульовано). Якщо фізична особа має у своєму паспорті відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, вважається недійсним.

12. Органом державної податкової служби за місцем проживання фізичної особи на прохання такої особи до паспорта громадянина України можуть бути внесені (сьома, восьма або дев'ята сторінки) дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру за формою, наведеною у додатку 3.

13. Якщо при видачі документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, встановлені порушення чи неточності при формуванні реєстраційного номера облікової картки платника податків, які не можна усунути, можлива його зміна. При цьому громадянин отримує документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі зі зміненим реєстраційним номером, та за бажанням - довідку про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків за формою, наведеною в додатку 4.

14. У разі якщо фізична особа є неповнолітньою, документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, видається одному з батьків (усиновителю, опікуну, піклувальнику) за наявності свідоцтва про народження дитини та паспортного документа одного з батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника). Якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, необхідно подати засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад свідоцтва на українську мову.

15. Видача документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, реєструється в журналі за формою, наведеною у додатку 5.

16. Видача довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків реєструється у журналі за формою, наведеною в додатку 6.

17. Обліковим карткам фізичних осіб, які на момент набрання чинності Податковим кодексом України ( 2755-17 ) зареєстровані у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, присвоюються номери, що відповідають ідентифікаційним номерам платників податків - фізичних осіб. Документи про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, видані органами державної податкової служби у порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності Податковим кодексом України, вважаються дійсними для всіх випадків, передбачених для використання реєстраційних номерів облікових карток фізичних осіб, не підлягають обов'язковій заміні та є такими, що засвідчують реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

VIII. Порядок обліку фізичних осіб в окремому реєстрі Державного реєстру

1. Фізична особа, яка раніше не подавала Облікову картку і відомості про яку не включено до Державного реєстру та яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, зобов'язана особисто подати відповідному органу державної податкової служби Повідомлення за формою N 1П (додаток 7), яке є водночас заявою для обліку в окремому реєстрі Державного реєстру, та пред'явити паспорт громадянина України.
У разі необхідності особа, крім паспорта громадянина України, пред'являє свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб (за наявності), свідоцтво про розірвання шлюбу (за наявності), свідоцтво про зміну імені (за наявності).

2. Облік фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та надали до органу державної податкової служби Повідомлення, ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім'ям, по батькові та серією і номером паспорта без використання реєстраційного номера облікової картки платника податків.

3. Фізична особа подає Повідомлення до органу державної податкової служби за своїм місцем проживання.

4. Для заповнення Повідомлення використовуються дані паспорта громадянина України та інших документів, які подаються у разі зміни паспортних даних.

5. Приймання Повідомлень та перевірка їх на дотримання вимог щодо оформлення документів, які подаються для обліку фізичних осіб в окремому реєстрі Державного реєстру, здійснюється працівниками структурних підрозділів органів державної податкової служби, до функцій яких належить реєстрація фізичних осіб у Державному реєстрі.

6. Взяття на облік фізичних осіб в окремому реєстрі Державного реєстру здійснюється протягом десяти робочих днів від дня подання до органу державної податкової служби Повідомлення.
У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданому Повідомленні фізичній особі може бути відмовлено у взятті на облік та/або внесенні відмітки до паспорта або продовжено строк взяття на облік.

7. Про взяття на облік фізичної особи в окремому реєстрі Державного реєстру центральний орган державної податкової служби інформує орган державної податкової служби:
за місцем обліку фізичної особи;
за місцем проживання фізичної особи;
за місцем отримання доходів чи місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування фізичної особи.

8. За зверненням фізичної особи, яка подала Повідомлення для обліку її в окремому реєстрі Державного реєстру, орган державної податкової служби після отримання інформації з Державного реєстру про взяття такої особи на облік за прізвищем, ім'ям, по батькові, серією і номером паспорта вносить до паспорта громадянина України такої особи (сьома, восьма або дев'ята сторінка) відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, форму якої наведено у додатку 8.

9. Фізична особа, до паспорта якої було внесено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта та яка через деякий час змінила свої переконання і бажає отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків, подає до органу державної податкової служби за своїм місцем проживання Облікову картку, заяву в довільній формі з викладенням свого прохання анулювати попередньо внесену відмітку з метою отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків та пред'являє паспорт громадянина України.
Реєстрація таких осіб у Державному реєстрі здійснюється у порядку, визначеному цим Положенням. Підставою для зняття з обліку фізичної особи в окремому реєстрі Державного реєстру є реєстрація її у Державному реєстрі.
Після реєстрації такої особи в Державному реєстрі посадова особа органу державної податкової служби анулює попередньо внесену до паспорта відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

10. У разі якщо фізична особа подавала Облікову картку і відомості про неї включено до Державного реєстру, але яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, вона зобов'язана особисто подати відповідному органу державної податкової служби Повідомлення за формою N 1П (додаток 7), яке є водночас заявою для обліку в окремому реєстрі Державного реєстру, та пред'явити паспорт громадянина України.
Облік таких осіб в окремому реєстрі Державного реєстру здійснюється у порядку, визначеному цим Положенням. Підставою для виключення відомостей про фізичну особу з Державного реєстру є її облік в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім'ям, по батькові та серією і номером паспорта без використання реєстраційного номера облікової картки платника податків.

11. Повідомлення за формою N 1П реєструються в журналі за формою, наведеною в додатку 9.

IX. Порядок подання Заяви про зміну даних, які вносяться до Облікової картки та Повідомлення

1. Фізичні особи зобов'язані подавати органам державної податкової служби відомості про зміну даних, які вносяться до Облікової картки або Повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті), протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання Заяви за формою N 5ДР (додаток 10) або за формою N 5ДРП (додаток 11) відповідно.

2. Фізичні особи подають означені Заяви до органу державної податкової служби за місцем проживання, у разі зміни місця проживання - до органу державної податкової служби за новим місцем проживання, або за місцем отримання доходів, або місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування.

3. Для заповнення Заяви використовуються дані паспортного документа громадянина та інших документів, які подаються у разі зміни паспортних даних.

4. Приймання Заяв та перевірка їх на дотримання вимог щодо оформлення документів, які подаються для обліку фізичних осіб у Державному реєстрі або в окремому реєстрі Державного реєстру, здійснюється працівниками структурних підрозділів органів державної податкової служби, до функцій яких належить реєстрація фізичних осіб у Державному реєстрі.

5. Внесення змін до Державного реєстру та окремого реєстру Державного реєстру здійснюється протягом десяти робочих днів від дня подання до органу державної податкової служби Заяви.

6. У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій Заяві фізичній особі може бути відмовлено у внесенні змін та/або видачі документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі, або внесенні відмітки до паспорта громадянина України.

7. У Заяві в обов'язковому порядку вказується реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

X. Використання реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії
та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

1. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) використовуються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, юридичними особами незалежно від організаційно-правових форм, включаючи установи Національного банку України, банки та інші фінансові установи, біржі, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, фізичними особами - підприємцями, а також фізичними особами в усіх документах, які містять інформацію про об'єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків, зокрема, у разі:
виплати доходів, з яких утримуються податки згідно із законодавством України. Фізичні особи зобов'язані подавати інформацію про реєстраційний номер облікової картки юридичним та фізичним особам, що виплачують їм доходи;
укладення цивільно-правових договорів, предметом яких є об'єкти оподаткування та щодо яких виникають обов'язки щодо сплати податків і зборів;
відкриття рахунків у банках або інших фінансових установах, а також у розрахункових документах під час здійснення фізичними особами безготівкових розрахунків;
заповнення фізичними особами митних декларацій під час перетину митного кордону України;
сплати фізичними особами податків і зборів;
проведення державної реєстрації фізичних осіб - підприємців або видачі таким особам спеціальних дозволів (ліцензій, патентів тощо) на провадження деяких видів господарської діяльності, а також реєстрації незалежної професійної діяльності;
реєстрації майна та інших активів фізичних осіб, що є об'єктом оподаткування, або прав на нього;
подання органам державної податкової служби декларацій про доходи, майно та інші активи;
реєстрації транспортних засобів, що переходять у власність фізичних осіб;
оформлення фізичним особам пільг, субсидій та інших соціальних виплат з державних цільових фондів;
в інших випадках, визначених законами України та іншими нормативно-правовими актами.

2. Документи, пов'язані з проведенням операцій, передбачених пунктом 1 цього розділу, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), вважаються оформленими з порушенням вимог законодавства України.

3. Орган державної податкової служби зазначає реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) у всіх свідоцтвах, довідках, патентах, в інших документах або повідомленнях, що видаються платнику податків або надсилаються йому.

4. Кожен платник податків зазначає реєстраційний номер своєї облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) в усіх звітних або інших документах, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

XI. Порядок формування реєстраційного номера облікової картки платника податків

1. Формування реєстраційного номера облікової картки платника податків здійснюється центральним органом державної податкової служби України на підставі відомостей, поданих фізичною особою в Обліковій картці за формою N 1ДР.
Центральний орган державної податкової служби України надає Обліковій картці реєстраційний номер облікової картки платника податків, який є порядковим номером реєстрації Облікової картки у Державному реєстрі і надсилається до органу державної податкової служби за місцем реєстрації фізичної особи, за місцем проживання фізичної особи, за місцем отримання доходів чи місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування фізичної особи.

2. Структура реєстраційного номера облікової картки платника податків:

XXXXXNNNNK, де:
XXXXX - порядковий номер реєстрації дня народження фізичної особи (для однієї дати народження може бути надано два і більше порядкових номерів);
NNNN - порядковий номер Облікової картки;
K - контрольний розряд.

3. При внесенні змін до даних, що вносяться до Державного реєстру з Облікової картки за формою N 1ДР та/або Заяви за формою N 5ДР, реєстраційний номер облікової картки особи, яку зареєстровано в Державному реєстрі, не змінюється.

4. Підтвердженням достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків є документ, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі.

5. Перевірку достовірності формування реєстраційного номера облікової картки фізичної особи - платника податків здійснює виключно центральний орган державної податкової служби.

Начальник Управління
реєстрації та обліку
платників податків Н.Г.Калєніченко


Додаток 1
до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

Форма N 1ДР

(Лицьовий бік)


ОБЛІКОВА КАРТКА
фізичної особи - платника податків


---------------------------------------------------------------------
|N з/п| Реквізит | Інформація |
|-----+-------------------------------+-----------------------------|
| 1 |Прізвище | |
|-----+-------------------------------+-----------------------------|
| 2 |Ім'я | |
|-----+-------------------------------+-----------------------------|
| 3 |По батькові | |
|-----+-------------------------------+------------------------------
| 4 |Стать | |
|-----+-------------------------------+-----|
| 5 |Дата |Число | | |
|-----|народження |-------------------+--------------
| 6 | |Місяць | |
|-----| |-------------------+--------------
| 7 | |Рік | | | | |
|-----+-----------+-------------------+------------------------------
| 8 |Місце |Країна | |
|-----|народження |-------------------+-----------------------------|
| 9 | |Область | |
|-----| |-------------------+-----------------------------|
| 10 | |Район | |
|-----| |-------------------+-----------------------------|
| 11 | |Населений пункт | |
|-----+-----------+-------------------+------------------------------
| 12 |Місце |Поштовий індекс | | | | | |
|-----|проживання |-------------------+------------------------------
| 13 | |Країна | |
|-----| |-------------------+-----------------------------|
| 14 | |Область | |
|-----| |-------------------+-----------------------------|
| 15 | |Район | |
|-----| |-------------------+-----------------------------|
| 16 | |Населений пункт | |
|-----| |-------------------+-----------------------------|
| 17 | |Вулиця | |
|-----| |-------------------+------------------------------
| 18 | |Номер будинку | | | | |/ | | | | |
|-----| |-------------------+--+--+--+--+---------------
| 19 | |Корпус | | | | |
|-----| |-------------------+--+--+--+--|
| 20 | |Квартира | | | | |
|-----+-----------+-------------------+------------------------------
| 21 |Для |Громадянство | |
|-----|іноземців |-------------------+-----------------------------|
| 22 | |Податковий номер в | |
| | |країні громадянства| |
| | |(за наявності) | |
|-----+-----------+-------------------+-----------------------------|
| 23 |Місце |Податковий номер | | | | | | | | | | |
| |роботи |або серія та номер | | | | | | | | | | |
| | |паспорта | | | | | | | | | | |
|-----| |-------------------+-----------------------------|
| 24 | |Найменування або | |
| | |прізвище, ім'я, по | |
| | |батькові | |
|-----+-----------+-------------------+-----------------------------|
| 25 |Телефон |Робочий | | | | | | | | | | |
|-----| |-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
| 26 | |Домашній | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------------+-----------------------------|
| 27 |Паспортний |Назва документа | |
|-----|документ |-------------------+-----------------------------|
| 28 |фізичної |Серія і номер | |
|-----|особи (сві-|-------------------+-----------------------------|
| 29 |доцтво про |Дата видачі | | | | | | | |
|-----|народження |-------------------+-----------------------------|
| 30 |дитини) |Ким видано | |
|-----+-------------------------------+-----------------------------|
| 31 |Дата заповнення | | | | | | | |
|-----+-------------------------------+-----------------------------|
| 32 |Підпис фізичної особи | |
---------------------------------------------------------------------

Інформація щодо довіреної особи (якщо Облікова картка подається за довіреністю):
---------------------------------------------------------------------
|Реєстраційні дані|Прізвище | |
|довіреної особи |-------------------+-----------------------------|
| |Ім'я | |
| |-------------------+-----------------------------|
| |По батькові | |
|-----------------+-------------------+-----------------------------|
|Паспортний |Назва документа | |
|документ |-------------------+-----------------------------|
|довіреної особи |Серія і номер | |
| |-------------------+-----------------------------|
| |Дата видачі | | | | | | | |
| |-------------------+-----------------------------|
| |Ким видано | |
---------------------------------------------------------------------

Службові позначки:
---------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Номер Порядковий Прізвище, ініціали та підпис посадової
пачки номер особи органу державної податкової служби,
у пачці яка прийняла картку

(Зворотний бік)

ПАМ'ЯТКА
для заповнення Облікової Картки фізичної особи - платника податків


Друкуйте або пишіть друкованими літерами, користуючись чорним або синім чорнилом. Не користуйтесь олівцем або фломастером.
Заповнюйте картку українською мовою.
За відсутності інформації рядки залишити вільними.
Прізвище, ім'я, по батькові (рядки 1-3) записуйте згідно з даними паспортного документа (для дитини - згідно зі свідоцтвом про народження) без скорочення.
Стать (рядок 4) позначайте літерою "Ч" для чоловіків, літерою "Ж" для жінок.
Дату народження (рядки 5-7) записуйте згідно з даними паспортного документа (для дитини - згідно зі свідоцтвом про народження), число і рік - цифрами, місяць - словами, наприклад, 4 січня 1968 року записуйте так: число - 04, місяць - січень, рік - 1968.
Місце народження (рядки 8-11) записуйте відповідно до даних паспортного документа.
Місце проживання (рядки 12-20) записуйте відповідно до даних паспортного документа без скорочення.
Якщо в адресних даних є інформація про район міста, наприклад, Приморський район міста Одеси, то вкажіть його в графі "Район" (рядок 15).
Додаток до номера будинку у вигляді літери записуйте без розділових знаків (наприклад, 154А), додаток до номера будинку у вигляді цифр записуйте через знак "/" (наприклад, 15/7).
Громадянство (рядок 21) та податковий номер, що використовується в країні громадянства (рядок 22), заповнюється тільки іноземними громадянами.
Місце роботи (рядки 23, 24) записуйте за основним місцем роботи. У рядку 23 вкажіть податковий номер юридичної особи або фізичної особи - підприємця або серію та номер паспорта фізичної особи - підприємця (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті). У рядку 24 вкажіть найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця (згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).
Запишіть робочий і домашній телефони (рядки 25, 26).
Вкажіть дані паспортного документа або свідоцтва про народження дитини (рядки 27-30).
Поставте дату заповнення Облікової картки і свій підпис (рядки 31, 32).
Якщо Облікову картку фізичної особи подає довірена особа, вкажіть реєстраційні дані та дані паспортного документа довіреної особи.
Заповнену Облікову картку передайте особисто або через довірену особу до відповідного органу державної податкової служби.
Службові позначки вносяться посадовою особою органу державної податкової служби.


Додаток 2
до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків


КАРТКА
платника податків


_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

дата народження _________________________________________________
(число, місяць, рік)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків XXXXXXXXXX
Дата реєстрації у Державному реєстрі ________________________
(число, місяць, рік)

Орган Державної податкової служби, що видав картку:__________________________________________________________________
(найменування органу державної податкової служби)

М.П. ____________ ________________________________________
(підпис) (прізвище та ініціали посадової особи
органу державної податкової служби,
яка видала картку)

________________________________________
(номер бланка картки, дата видачі)


Додаток 3
до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків


ФОРМА ДАНИХ
про реєстраційний номер облікової картки платника податків, що вноситься до паспорта громадянина УкраїниРозмір 70 х 40 міліметрів
----------------------------------
|________________________ |
| (код органу державної |
| податкової служби) |
| |
|________________________________|
| (найменування органу державної |
| податкової служби) |
| |
| Реєстраційний номер облікової |
| картки платника податків |
|________________________________|
| |
|____________ ________________|
| (підпис) (дата) |
----------------------------------


Додаток 4
до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків


ДОВІДКА
про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків


_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

дата народження _________________________________________________
(число, місяць, рік)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків XXXXXXXXXX
змінено на реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків XXXXXXXXXX.

Орган державної податкової служби, що видав довідку:__________________________________________________________________
(найменування органу державної податкової служби)

М.П. ____________ ________________________________________
(підпис) (прізвище та ініціали посадової особи
органу державної податкової служби,
яка видала довідку)

________________________________________
(номер бланка довідки, дата видачі)


Додаток 5
до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків


ЖУРНАЛ
видачі документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків


--------------------------------------------------------------------------------------
| N |Дата |Реєстра- |Прізвище,|Документ,|Підпис|Прізвище,|Документ,|Прізвище|Підпис|
|з/п|видачі |ційний |ім'я, по |що |особи,|ім'я, по |що |та |особи,|
| |доку- |номер |батькові |посвідчує|яка |батькові |посвідчує|ініціали|яка |
| |мента |облікової|особи, |особу, |отри- |довіреної|довірену |особи, |видала|
| |про |картки |яка |його |мала |особи |особу, |яка |картку|
| |реє- |платника |отримала |номер, |картку| |його |видала | |
| |страцію|податків |картку |серія | | |номер, |картку | |
| | | | | | | |серія | | |
|---+-------+---------+---------+---------+------+---------+---------+--------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---+-------+---------+---------+---------+------+---------+---------+--------+------|
| | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------

Примітка. Колонки 7-8 заповнюються, якщо картку видано довіреній особі або одному із батьків неповнолітньої особи (усиновителю, опікуну, піклувальнику).


Додаток 6
до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків


ЖУРНАЛ
видачі довідок про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податку


---------------------------------------------------------------------------------------
| N |Дата |Прізвище,|Документ,|Реєстраційний|Діючий |Підпис |Прізвище|Підпис |
|з/п|видачі |ім'я, по |що |номер |реєстраційний|особи, |та |особи, |
| |довідки|батькові |посвідчує|облікової |номер |що |ініціали|що |
| | |особи, |особу, |картки |облікової |отримала|особи, |видала |
| | |яка |його |платника |картки |довідку |що |довідку|
| | |отримала |номер, |податків, що |платника | |видала | |
| | |довідку |серія |змінився |податків | |довідку | |
|---+-------+---------+---------+-------------+-------------+--------+--------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---+-------+---------+---------+-------------+-------------+--------+--------+-------|
| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------


Додаток 7
до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

Форма N 1П

(Лицьовий бік)


ПОВІДОМЛЕННЯ
фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків


---------------------------------------------------------------------
|N з/п| Реквізит | Інформація |
|-----+-------------------------------+-----------------------------|
| 1 |Згідно з |Прізвище | |
|-----|паспортом |-------------------+-----------------------------|
| 2 | |Ім'я | |
|-----| |-------------------+-----------------------------|
| 3 | |По батькові | |
|-----+-----------+-------------------+-----------------------------|
| 4 |Згідно зі |Прізвище | |
|-----|свідоцтвом |-------------------+-----------------------------|
| 5 |про |Ім'я | |
|-----|народження |-------------------+-----------------------------|
| 6 | |По батькові | |
|-----+-----------+-------------------+-----------------------------|
| 7 |Реквізити, |Прізвище | |
| |що змінюва-| | |
|-----|лись згідно| | |
| 8 |зі свідоц- |-------------------+-----------------------------|
| |твом: про |Ім'я | |
|-----|шлюб/ про | | |
| 9 |розірвання | | |
| |шлюбу/ про |-------------------+-----------------------------|
| |зміну імені|По батькові | |
| |(у разі | | |
| |наявності) | | |
|-----+-------------------------------+-----------------------------|
| 10 |Стать | |
|-----+-------------------------------+-----------------------------|
| 11 |Дата народження (число, | | | | | | | |
| |місяць, рік) | | | | | | | |
|-----+-------------------------------+-----------------------------|
| 12 |Місце |Країна | |
|-----|народження |-------------------+-----------------------------|
| 13 | |Область | |
|-----| |-------------------+-----------------------------|
| 14 | |Район | |
|-----| |-------------------+-----------------------------|
| 15 | |Населений пункт | |
|-----+-----------+-------------------+------------------------------
| 16 |Місце |Поштовий індекс | | | | | |
|-----|проживання |-------------------+------------------------------
| 17 | |Країна | |
|-----| |-------------------+-----------------------------|
| 18 | |Область | |
|-----| |-------------------+-----------------------------|
| 19 | |Район | |
|-----| |-------------------+-----------------------------|
| 20 | |Населений пункт | |
|-----| |-------------------+-----------------------------|
| 21 | |Вулиця | |
|-----| |-------------------+------------------------------
| 22 | |Номер будинку | | | | |/ | | | | |
|-----| |-------------------+--+--+--+--+---------------
| 23 | |Корпус | | | | |
|-----| |-------------------+--+--+--+--|
| 24 | |Квартира | | | | |
|-----+-----------+-------------------+--+--+--+--+------------------
| 25 |Місце |Податковий номер | | | | | | | | | | |
| |роботи |або серія та номер | | | | | | | | | | |
| | |паспорта | | | | | | | | | | |
|-----| |-------------------+-----------------------------|
| 26 | |Найменування або | |
| | |прізвище, ім'я, по | |
| | |батькові | |
|-----+-----------+-------------------+-----------------------------|
| 27 |Телефон |Робочий | | | | | | | | | | |
|-----| |-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
| 28 | |Домашній | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+------
| 29 |Паспорт |Серія і номер | | | | | | | | |
|-----|фізичної |-------------------+--+--+-----------+--+--+------
| 30 |особи |Дата видачі | | | | | | | |
|-----| |-------------------+-----------------------------|
| 31 | |Ким видано | |
|-----+-------------------------------+-----------------------------|
| 32 |Дата заповнення | | | | | | | |
|-----+-------------------------------+-----------------------------|
| 33 |Підпис фізичної особи | |
---------------------------------------------------------------------

Інформація щодо довіреної особи (якщо Повідомлення подається за довіреністю):
---------------------------------------------------------------------
|Реєстраційні дані|Прізвище | |
|довіреної особи |-------------------+-----------------------------|
| |Ім'я | |
| |-------------------+-----------------------------|
| |По батькові | |
|-----------------+-------------------+-----------------------------|
|Паспортний |Назва документа | |
|документ |-------------------+-----------------------------|
|довіреної особи |Серія і номер | |
| |-------------------+-----------------------------|
| |Дата видачі | | | | | | | |
| |-------------------+-----------------------------|
| |Ким видано | |
---------------------------------------------------------------------

Службові позначки:
---------------------------------------------------------------------
| |
---------------------------------------------------------------------
Прізвище, ініціали та підпис посадової особи органу
державної податкової служби, яка прийняла Повідомлення

(Зворотний бік)

ПАМ'ЯТКА
для заповнення Повідомлення фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків

Друкуйте або пишіть друкованими літерами, користуючись чорним або синім чорнилом. Не користуйтесь олівцем або фломастером.
Заповнюйте Повідомлення українською мовою.
За відсутності інформації рядки залишити вільними.
Прізвище, ім'я, по батькові (рядки 1-3) записуйте згідно з даними паспорта без скорочення.
Прізвище, ім'я, по батькові (рядки 4-6) записуйте згідно з даними свідоцтва про народження без скорочення.
Рядки 7-9 заповнюйте у разі наявності змін прізвища, імені, по батькові згідно з даними свідоцтва про шлюб, про розірвання шлюбу або про зміну імені без скорочення.
Стать (рядок 10) позначайте літерою "Ч" для чоловіків, літерою "Ж" для жінок.
Дату народження (рядок 11) записуйте згідно з даними паспорта, число і рік - цифрами, місяць - словами, наприклад, 4 січня 1968 року записуйте так: число - 04, місяць - січень, рік - 1968.
Місце народження (рядки 12-15) записуйте відповідно до даних паспорта.
Місце проживання (рядки 16-24) записуйте відповідно до даних паспорта без скорочення.
Якщо в адресних даних є інформація про район міста, наприклад, Приморський район міста Одеси, то вкажіть його в графі "Район" (рядок 19).
Додаток до номера будинку у вигляді літери записуйте без розділових знаків (наприклад, 154А), додаток до номера будинку у вигляді цифр записуйте через знак "/" (наприклад, 15/7).
Місце роботи (рядки 25, 26) записуйте за основним місцем роботи. У рядку 25 вкажіть податковий номер юридичної особи або фізичної особи - підприємця або серію та номер паспорта фізичної особи - підприємця (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті). У рядку 26 вкажіть найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця (згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).
Запишіть робочий і домашній телефони (рядки 27, 28).
Вкажіть дані паспорта (рядки 29 - 31).
Поставте дату заповнення Повідомлення і свій підпис (рядки 32, 33).
Якщо Повідомлення подає довірена особа, вкажіть реєстраційні дані та дані паспортного документа довіреної особи.
Заповнене Повідомлення передайте особисто або через довірену особу до відповідного органу державної податкової служби.
Службові позначки вносяться посадовою особою органу державної податкової служби.


Додаток 8
до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків


ФОРМА ВІДМІТКИ
про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта,що вноситься до паспорта громадянина УкраїниРозмір 70 х 40 міліметрів
----------------------------------
|________________________________|
| (найменування органу державної |
| податкової служби) |
| |
| Має право здійснювати |
| будь-які платежі за серією |
| та номером паспорта |
| |
|____________ ________________|
| (підпис) (дата) |
| |
| М.П. |
----------------------------------


Додаток 9
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному
реєстрі фізичних
осіб - платників податків

ЖУРНАЛ
обліку Повідомлень осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки
платника податків

------------------------------------------------------------------------------
| N |Дата |Прізвище, |Серія та|Дата |Дата |Прізвище |Підпис |
|з/п|подачі |ім'я, |номер |взяття |занесення|та ініціали |посадової|
| |Повідом-|по батькові |паспорта|на облік|відмітки |посадової |особи, |
| |лення |особи, | |у |до |особи, яка | яка |
| | |яка подала | |Держав- |паспорта |прийняла |прийняла |
| | |Повідомлення| |ному | |Повідомлення|Повідом- |
| | | | |реєстрі | | |лення |
| | | | |за | | | |
| | | | |серією | | | |
| | | | |та | | | |
| | | | |номером | | | |
| | | | |паспорта| | | |
|---+--------+------------+--------+--------+---------+------------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---+--------+------------+--------+--------+---------+------------+---------|
| | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------


Додаток 10
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному
реєстрі фізичних
осіб - платників податків

Форма N 5ДР

(Лицьовий бік)


ЗАЯВА
про внесення змін до Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків

---------------------------------------------------------------------
|N з/п| Реквізит | Інформація |
|-----+-------------------------------+-----------------------------|
| 1 |Реєстраційний номер облікової | | | | | | | | | | |
| |картки платника податків | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------------+-----------------------------|
| 2 |Згідно з |Прізвище | |
|-----|діючим |-------------------+-----------------------------|
| 3 |паспортом |Ім'я | |
|-----|(свідоцтвом|-------------------+-----------------------------|
| 4 |про |По батькові | |
|-----|народження |-------------------+-----------------------------|
| 5 |дитини) |Дата народження | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------------+-----------------------------|
| 6 |Попередні |Прізвище | |
|-----|дані |-------------------+-----------------------------|
| 7 | |Ім'я | |
|-----| |-------------------+-----------------------------|
| 8 | |По батькові | |
|-----| |-------------------+-----------------------------|
| 9 | |Дата народження | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------------+--+--+------------------------
| 10 |Місце |Поштовий індекс | | | | | |
|-----|проживання |-------------------+------------------------------
| 11 | |Країна | |
|-----| |-------------------+-----------------------------|
| 12 | |Область | |
|-----| |-------------------+-----------------------------|
| 13 | |Район | |
|-----| |-------------------+-----------------------------|
| 14 | |Населений пункт | |
|-----| |-------------------+-----------------------------|
| 15 | |Вулиця | |
|-----| |-------------------+------------------------------
| 16 | |Номер будинку | | | | |/ | | | | |
|-----| |-------------------+--+--+--+--+---------------
| 17 | |Корпус | | | | |
|-----| |-------------------+--+--+--+--|
| 18 | |Квартира | | | | |
|-----+-------------------------------+------------------------------
| 19 |Громадянство | |
|-----+-------------------------------+-----------------------------|
| 20 |Для |Податковий номер у | |
| |іноземців |країні громадянства| |
| | |(за наявності) | |
|-----+-----------+-------------------+-----------------------------|
| 21 |Місце |Податковий номер | | | | | | | | | | |
| |роботи |або серія та номер | | | | | | | | | | |
| | |паспорта | | | | | | | | | | |
|-----| |-------------------+-----------------------------|
| 22 | |Найменування або | |
| | |прізвище, ім'я, по | |
| | |батькові | |
|-----+-----------+-------------------+-----------------------------|
| 23 |Телефон |Робочий | | | | | | | | | | |
|-----| |-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
| 24 | |Домашній | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------------+-----------------------------|
| 25 |Паспортний |Назва документа | |
|-----|документ |-------------------+-----------------------------|
| 26 |фізичної |Серія і номер | |
|-----|особи (сві-|-------------------+-----------------------------|
| 27 |доцтво про |Дата видачі | | | | | | | |
|-----|народження |-------------------+-----------------------------|
| 28 |дитини) |Ким видано | |
|-----+-------------------------------+-----------------------------|
| 29 |Дата заповнення | | | | | | | |
|-----+-------------------------------+-----------------------------|
| 30 |Підпис фізичної особи | |
---------------------------------------------------------------------

Інформація щодо довіреної особи (якщо Заява подається за довіреністю):
---------------------------------------------------------------------
|Реєстраційні дані|Прізвище | |
|довіреної особи |-------------------+-----------------------------|
| |Ім'я | |
| |-------------------+-----------------------------|
| |По батькові | |
|-----------------+-------------------+-----------------------------|
|Паспортний |Назва документа | |
|документ |-------------------+-----------------------------|
|довіреної особи |Серія і номер | |
| |-------------------+-----------------------------|
| |Дата видачі | | | | | | | |
| |-------------------+-----------------------------|
| |Ким видано | |
---------------------------------------------------------------------

Службові позначки:
---------------------------------------------------------------------
| |
---------------------------------------------------------------------
Прізвище, ініціали та підпис посадової особи органу
державної податкової служби, яка прийняла Заяву

(Зворотний бік)

ПАМ'ЯТКА
для заповнення Заяви
про внесення змін до Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків

Друкуйте або пишіть друкованими літерами, користуючись чорним або синім чорнилом. Не користуйтесь олівцем або фломастером.
Заповнюйте Заяву українською мовою.
За відсутності інформації рядки залишити вільними.
Вкажіть реєстраційний номер вашої облікової картки платника податків (рядок 1).
Прізвище, ім'я, по батькові (рядки 2-4) записуйте згідно з даними діючого паспортного документа (для дитини - згідно зі свідоцтвом про народження) без скорочення.
Дату народження (рядок 5) записуйте згідно з даними паспортного документа (для дитини - згідно зі свідоцтвом про народження), число і рік - цифрами, місяць - словами, наприклад, 4 січня 1968 року записуйте так: число - 04, місяць - січень, рік - 1968.
Якщо були зміни прізвища, імені та/або по батькові (рядки 6-8), вкажіть попередні дані згідно з даними зміненого паспортного документа (для дитини - згідно зі свідоцтвом про народження), без скорочення.
Якщо були зміни дати народження (рядок 9), вкажіть попередні дані згідно з даними зміненого паспортного документа (для дитини - згідно зі свідоцтвом про народження), число і рік - цифрами, місяць - прописом, наприклад, 04 січня 1968.
Місце проживання (рядки 10-18) записуйте відповідно до даних паспортного документа без скорочення.
Якщо в адресних даних є інформація про район міста, наприклад, Приморський район міста Одеси, то вкажіть його в графі "Район" (рядок 13).
Додаток до номера будинку у вигляді літери записуйте без розділових знаків (наприклад, 154А), додаток до номера будинку у вигляді цифр записуйте через знак "/" (наприклад, 15/7).
Вкажіть громадянство (назву країни громадянства) (рядок 19).
Податковий номер, що використовується в країні громадянства (рядок 20), заповнюється тільки іноземними громадянами.
Місце роботи (рядки 21, 22) записуйте за основним місцем роботи. У рядку 21 вкажіть податковий номер юридичної особи або фізичної особи - підприємця або серію та номер паспорта фізичної особи - підприємця (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті). У рядку 22 вкажіть найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця (згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).
Запишіть робочий і домашній телефони (рядки 23, 24).
Вкажіть дані паспортного документа або свідоцтва про народження дитини (рядки 25-28).
Поставте дату заповнення Заяви і свій підпис (рядки 29, 30).
Якщо Заяву подає довірена особа, вкажіть реєстраційні дані та дані паспортного документа довіреної особи.
Заповнену Заяву передайте особисто або через довірену особу до відповідного органу державної податкової служби.
Службові позначки вносяться посадовою особою органу державної податкової служби.


Додаток 11
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному
реєстрі фізичних
осіб - платників податків

Форма N 5ДРП

(Лицьовий бік)


ЗАЯВА
про внесення змін до Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків
щодо фізичних осіб, які обліковуються
за серією та номером паспорта

---------------------------------------------------------------------
|N з/п| Реквізит | Інформація |
|-----+-------------------------------+------------------------------
| 1 |Реквізити |Серія і номер | | | | | | | | |
|-----|діючого |-------------------+--+--+-----------+--+--+------
| 2 |паспорта |Дата видачі | | | | | | | |
|-----| |-------------------+-----------------------------|
| 3 | |Ким видано | |
|-----+-------------------------------+------------------------------
| 4 |Серія і номер паспорта, до | | | | | | | | |
| |якого було внесено відмітку* | | | | | | | | |
|-----+-------------------------------+------------------------------
| 5 |Згідно з |Прізвище | |
|-----|діючим |-------------------+-----------------------------|
| 6 |паспортом |Ім'я | |
|-----| |-------------------+-----------------------------|
| 7 | |По батькові | |
|-----| |-------------------+-----------------------------|
| 8 | |Дата народження | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------------+-----------------------------|
| 9 |Попередні |Прізвище | |
|-----|дані |-------------------+-----------------------------|
| 10 | |Ім'я | |
|-----| |-------------------+-----------------------------|
| 11 | |По батькові | |
|-----| |-------------------+-----------------------------|
| 12 | |Дата народження | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------------+--+--+------------------------
| 13 |Місце |Поштовий індекс | | | | | |
|-----|проживання |-------------------+------------------------------
| 14 | |Країна | |
|-----| |-------------------+-----------------------------|
| 15 | |Область | |
|-----| |-------------------+-----------------------------|
| 16 | |Район | |
|-----| |-------------------+-----------------------------|
| 17 | |Населений пункт | |
|-----| |-------------------+-----------------------------|
| 18 | |Вулиця | |
|-----| |-------------------+------------------------------
| 19 | |Номер будинку | | | | |/ | | | | |
|-----| |-------------------+--+--+--+--+---------------
| 20 | |Корпус | | | | |
|-----| |-------------------+--+--+--+--|
| 21 | |Квартира | | | | |
|-----+-----------+-------------------+--+--+--+--+------------------
| 22 |Місце |Податковий номер | | | | | | | | | | |
| |роботи |або серія та номер | | | | | | | | | | |
| | |паспорта | | | | | | | | | | |
|-----| |-------------------+-----------------------------|
| 23 | |Найменування або | |
| | |прізвище, ім'я, по | |
| | |батькові | |
|-----+-----------+-------------------+-----------------------------|
| 24 |Телефон |Робочий | | | | | | | | | | |
|-----| |-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
| 25 | |Домашній | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------------+--+--+-----------+--+--+--+--|
| 26 |Дата заповнення | | | | | | | |
|-----+-------------------------------+-----------------------------|
| 27 |Підпис фізичної особи | |
---------------------------------------------------------------------

Інформація щодо довіреної особи (якщо Заява подається за довіреністю):
---------------------------------------------------------------------
|Реєстраційні дані|Прізвище | |
|довіреної особи |-------------------+-----------------------------|
| |Ім'я | |
| |-------------------+-----------------------------|
| |По батькові | |
|-----------------+-------------------+-----------------------------|
|Паспортний |Назва документа | |
|документ |-------------------+-----------------------------|
|довіреної особи |Серія і номер | |
| |-------------------+-----------------------------|
| |Дата видачі | | | | | | | |
| |-------------------+-----------------------------|
| |Ким видано | |
---------------------------------------------------------------------

Службові позначки:
---------------------------------------------------------------------
| |
---------------------------------------------------------------------

_______________
* Для фізичних осіб, які змінили паспорт громадянина України,
до якого раніше було внесено відмітку в паспорті "Має право
здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта".

(Зворотний бік)

ПАМ'ЯТКА
для заповнення Заяви
про внесення змін до Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків
щодо фізичних осіб, які обліковуються
за серією та номером паспорта

Друкуйте або пишіть друкованими літерами, користуючись чорним або синім чорнилом. Не користуйтесь олівцем або фломастером.
Заповнюйте Заяву українською мовою.
За відсутності інформації рядки залишити вільними.
Вкажіть дані паспортного документа (рядки 1-3).
Вкажіть серію і номер паспорта, за якими проводилась реєстрація у Державному реєстрі і до якого було внесено відмітку (рядок 4).
Прізвище, ім'я, по батькові (рядки 5, 6, 7) записуйте згідно з даними діючого паспорта без скорочення.
Дату народження (рядок 8) записуйте згідно з даними діючого паспорта, число і рік - цифрами, місяць - словами, наприклад, 04 січня 1968.
Якщо були зміни прізвища, імені та/або по батькові (рядки 9-11), вкажіть попередні дані згідно з даними зміненого паспорта, без скорочення.
Якщо були зміни дати народження (рядок 12), вкажіть попередні дані згідно з даними зміненого паспорта, число і рік - цифрами, місяць - словами, наприклад, 04 січня 1968.
Місце проживання (рядки 13-21) записуйте відповідно до даних паспорта без скорочення.
Якщо в адресних даних є інформація про район міста, наприклад, Приморський район міста Одеси, то вкажіть його в графі "Район" (рядок 16).
Додаток до номера будинку у вигляді літери записуйте без розділових знаків (наприклад, 154А), додаток до номера будинку у вигляді цифр записуйте через знак "/" (наприклад, 15/7).
Місце роботи (рядки 22, 23) записуйте за основним місцем роботи. У рядку 22 вкажіть податковий номер юридичної особи або фізичної особи - підприємця або серію та номер паспорта фізичної особи - підприємця (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті). У рядку 23 вкажіть найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця (згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).
Запишіть робочий і домашній телефони (рядки 24, 25).
Поставте дату заповнення Заяви і свій підпис (рядки 26, 27).
Якщо Заяву подає довірена особа, вкажіть реєстраційні дані та дані паспортного документа довіреної особи.
Заповнену Заяву передайте особисто або через довірену особу до відповідного органу державної податкової служби.
Службові позначки вносяться посадовою особою органу державної податкової служби.